HEK‹MLER‹N BAKIfi AÇISINDAN AKC‹⁄ER KANSER‹NDE B‹R ‹K‹LEM: TANI HASTAYA SÖYLENMEL‹ M‹? Heybeliada Sanatoryumu Gö¤üsHastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Gö¤üs

Nurçin Özifiik, Zeliha Arslan, Özlem Malas Oruç, Sema Saraç, Bahar Tüzün, Gülfem Yurter‹, Murat Özifiik, Hastal›klar› Klini¤i, Dr Lütfi, K›rdar Kartal, E¤itim Ve, Araflt›rma Hastanesi (+1 others)
2006 Solunum   unpublished
ÖZET Kanser tan›s›n›n hastaya söylenmesi konusunda, akci¤er kanseri (AKC CA) tan›s›n› koyma ihtimali yüksek olan doktorlar›n bak›fl aç›lar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›¤›m›z bu çal›flma fiubat 2005'te ‹stanbul'da üç üniversite ve dört devlet hastanesinde gö¤üs hastal›klar›, gö¤üs cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji bölümlerinde görevli doktorlara uygulanan bir anketle oluflturuldu. Çal›flmaya, 102'si (% 62.2) gö¤üs hastal›klar›, 28'i (% 17.1) gö¤üs cerrah›, 34'ü (% 20.7) onkolog,
more » ... (% 20.7) onkolog, toplam 164 doktor kat›ld›. Kat›lanlar›n 95'i (%57.9) kad›n, 69'u (%42.1) erkek ve yafl ortalamalar› 32.68 ± 6.78 idi. 'AKC CA olsayd›n›z, tan›n›n size söylenmesini ister miydiniz?' sorusuna 149'u (% 90.9) evet cevab› verdi. Evet cevab› ile demografik özellikler ve AKC CA tan›s› alm›fl yak›n varl›¤› aras›nda anlaml› iliflki yoktu.'AKC CA oldu¤unuzu ö¤renseniz, nas›l bir davran›fl modeli gelifltirece¤inizi ön görüyorsunuz?' sorusuna cerrahlar›n 'kabul ve tedavi için çaba gösterme' fleklindeki cevap oran› anlaml› yüksekti (p<0.05).'Sizce AKC CA olan bir hastaya tan›s› aç›k ve anlafl›l›r biçimde söylenmeli mi?'sorusuna kanser tan›s› alm›fl yak›n› olanlar tan›n›n kifliye aç›k ve net bir biçimde söylenmemesi yönünde tercihte bulunmufllard›. Onkologlar›n ço¤u kanser tan›s› alm›fl hastalar›n› psikologa yönlendirmiflti (p<0.001). Kat›l›mc›lar›n 129'u (%81.1) AKC CA için flu an mevcut tedavi yöntemleri ile tedavi olmak istiyordu ve bu cevap ile 'AKC CA oldu¤unuzu ö¤renseniz, nas›l bir davran›fl modeli gelifltirece¤inizi ön görüyorsunuz?' sorusuna verilen cevap aras›nda anlaml› iliflki vard› (p<0,001). Kat›l›mc›lar›n %64.4'ü alternatif tedavi yöntemlerinin varl›¤›n› kabul ediyor ve kullan›lmas›n› onayl›yordu. Anahtar kelimeler: akci¤er kanseri, anket, doktor SUMMARY From yoctors perspective a Dilemma in lung cancer; should the patients be Informed about their diagnosis This study was conducted via the questionnaires given to the doctors working in radiation and medical oncology, pulmonology and thoracic surgery clinics from 3 university and 4 state hospitals in •'dcstanbul in February 2005 to evaluate their opinion about if the patient should be informed about their diagnosis. The study was performed as a questionnaire to 164 doctors 102(62.2%) pulmonologist, 28(17.1%) thoracic surgeon, 34(20.7%) oncologist. Of the 164 participants 95 (57.9%) were male, 69 (42.1%) were female and mean age was 32.68±'b16.78 years. Hundred and forty nine (90.2%) participants wanted to be informed about their diagnosis if they had lung cancer. There was no statistically significant relationship with demographic features and presence of a relative who was diagnosed as lung cancer. Thoracic surgeons answered as "accept and make effort for treatment" more than the others (p<0.05) for the question "if you had learned you
fatcat:se2wxx3oojc53m37svemcjnoy4