S a l u t Alimentació i demència

Cleofé Pérez-P, M Portabella, Castellà
2000 Tecnologia i Ciència dels Aliments-Núm. 5-Juny   unpublished
Cada cop es qüestiona més l'ús de la tecnologia (ostomia o nutrició enteral mitjançant sonda) en pacients amb demència en una fase avançada. Això no obstant, abans d'arribar a aquestes fases terminals de la malaltia, es passa per un període, més o menys llarg, en què existeixen problemes nutricionals que hem de resoldre. El benestar de les persones depèn en gran mesura de la manera d'alimentar-se. Menjar de manera adequada asse-gura la correcta nutrició de l'individu al mateix temps que li
more » ... x temps que li proporciona sensacions agradables. La dieta ha de cobrir les necessitats caloricoproteiques de l'individu i aportar-li els macronutrients i micro-nutrients essencials en quantitats sufi-cients per garantir un funcionament correcte de tots els processos vitals. El menú de la dieta ha de ser preparat i estructurat perquè una persona en con-cret sigui capaç d'ingerir-lo totalment i per garantir-ne, d'aquesta manera, la correcta nutrició. L'alimentació en les persones d'edat avançada ha de complir les mateixes normes d'equilibri que les que són necessàries en altres edats. Entre el 50 i el 60 % de l'energia total de la dieta ha de ser aportada com a hidrats de car-boni, entre el 25 i el 30 %, com a greixos i entre el 12 i el 15 %, com a proteïnes. L'ésser humà, al llarg de la seva vida, va perdent capacitats que el conduei-xen a la disminució de l'interès per viure, malgrat tot, el plaer que li pro-porciona el menjar sol mantenir-se durant molt de temps. Per altra banda, les dificultats o actituds envers el men-jar, dels pacients amb malalties que produeixen demència, condicionen la cura específica en la preparació. A mesura que l'edat avança, les per-sones fan menys exercici físic i presenten una disminució de les neces-sitats energètiques, sense que dismi-nueixin les necessitats proteiques; en conseqüència, la dieta ha d'aportar menys calories per evitar l'obesitat. En el moment de plantejar la dieta per a les persones amb demència, que en general solen ser d'edat avançada, cal tenir en compte les dificultats que presenten habitualment per ingerir proteïnes, tant les físiques (manca de dentadura) com les econòmiques i socials. Els objectius nutricionals han d'anar encaminats a prevenir, o bé a evitar, que progressi la malnutrició, per impe-dir les complicacions i els símptomes que la desnutrició comporta. Aquests objectius són els següents:-Evitar la pèrdua o el guany de pes (en la fase inicial).-Potenciar al màxim l'autonomia del pacient en les menjades.-Prevenir i corregir la deshidratació.-Controlar la disfàgia (evitar la possibilitat de broncoaspiració).-Prevenir les úlceres de decúbit.-Evitar la constipació (possible impacció de fecalomes). De manera general i molt esquemà-ticament, direm que l'aportació protei-ca no hauria de ser inferior a 1-1,1 g/kg per dia. Del total de l'aportació energètica, cal que el 50 % sigui pro-teïna d'origen animal (que té un gran valor biològic), ja que la proteïna vegetal no té alguns dels aminoàcids essencials. L'aportació energètica, per contra, estarà en funció de la situació del pacient, ja que no són el mateix les demències que mantenen el pacient al llit que d'altres, com ara l'Alzheimer, en les quals el pacient no està mai quiet. Pel que fa a l'aportació de grei-xos, es recomana no abusar dels que són d'origen animal (més rics en àcids grassos saturats) i cuidar els processos
fatcat:u7ih3t3tp5dubggm7gfzad2ffe