Mecmua (Compilation) Through the Eyes of Poets

Cemal KURNAZ
2013 Turkish Studies  
ÖZET Ömer bin Mezid'in Mecmuatu'n-nezâir isimli eserinin yayını dışında, mecmua alanında son yıllara kadar önemli bir yayın faaliyeti gerçekleştirilmemişti. Son yıllarda Fuzûlî, Bâkî ayarında neşredilerek herkesin ilgisini çekecek divanların azalması ve değişik sebeplerle mecmualar üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmış ve hem kitap hem de tez olmak üzere çeşitli mecmua metinleri okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Mecmuayla ilgili çalışmalar genellikle bir nazire mecmuasının metnini ortaya
more » ... n metnini ortaya koyma veya naat mecmuası gibi belirli bir konuda derlenmiş mecmuaların yayımı, divanı hazırlanan şairlerin divanda yer almayan şiirlerinin mecmulardan tespiti veya divanı olmayan şairlerin şiirlerinin buralardan derlenerek yayımlanması şeklinde olmaktadır. Mecmuanın tanımı, tasnifi, mecmuaların tanıtımı ve mecmualardan nasıl yararlanılabileceği, mecmuaların edebî değeri, edebiyat araştırmalarında nasıl ve ne derece kaynaklık edebileceği veya mecmuaların kaynaklarının ne olduğu gibi konular üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilecektir. Turkish Studies dergisi tarafından hazırlanan bu mecmua özel sayısı da bu çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu yayınlar ve mecmualar ekseninde gerçekleştirilen araştırma ve inceleme faaliyetlerin merkezinde, daha çok mecmualardan faydalanan araştırmacıların bakış açıları vardır. Bu yazıda, uzmanların mecmuaya bakışından ziyade, şairlerin mecmuaya bakışı üzerinde durulmuştur. Aşağıdaki sorulara cevap bulmak amacıyla, şairlerin divanları taranarak onların mecmua hakkındaki görüşleri tespit edilmiştir. Acaba şairler, mecmua hakkında ne düşünmektedir? Şiirlerinin mecmualarda yer alması veya almaması şairleri hangi duygulara itmektedir? Şairler, şiirlerine nazire yazılmasını istedikleri gibi, şiirlerinin mecmualara kaydedilmesini de istemişler midir? Mecmualara girmesi için mecmua sahiplerine şiirlerinden seçkiler yapmışlar mıdır? Şairlerin de mecmuaları var mıdır? Bu soruların sayısı arttırılabilir. Şairler, bazen tek başına bazen de mecmua-ı hüsn, mecmua-ı naz gibi çeşitli terkipler içerisinde mecmua kelimesini kullanmışlardır. Burada, mecmua kelimesinin daha çok derleme eser veya şiir defteri manasındaki kullanımlarına yer verilmiştir.
doi:10.7827/turkishstudies.4639 fatcat:trzxzsaj5bcktcbew6mcytqfca