بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

سهراب پهلوان, کیوان صفار, ایمان تاجی, محمد هادی موید, سحر ملازاده بیدختی
2018 نشریه مهندسی متالورژی و مواد  
در مطالعه‌ی حاضر، با استفاده از روش‌های پتانسیودینامیک و پتانسیواستاتیک، رفتار خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی 403 در محلول‌های NaBr و NaI مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهدات نشان داد که یون‌های هالید اثری دوسویه بر خوردگی حفره‌ای دارند. یون برماید به دلیل شعاع یونی کوچک‌تر در مرحله‌ی جوانه‌زنی حفرات ناپایدار مخرب‌تر ظاهر می‌شود به طوری که فرکانس وقوع حفرات ناپایدار بیش‌تری دارد. از طرفی یون یداید به دلیل پایین‌تر بودن اسیدیته‌ی HI در مرحله‌ی رشد و گسترش حفرات ناپایدار اثر بیش‌تری خواهد
more » ... شت. اما روی هم رفته یون برماید مخرب‌تر بوده و پتانسیل حفره‌دار شدن در محلول حاوی یون برماید پایین‌تر است.
doi:10.22067/ma.v0i29.47398 doaj:8a37f581b26041aa827c1bcbe857433f fatcat:mt7je4iisfgr3jzweph4l4rqtu