Investigation of writing tendencies of secondary school students with regards to various variablesOrtaokul öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Fatih Kana, Durmuş Özbaşı, Süleyman Ünlü
2015 International Journal of Human Sciences  
<p>The purpose of this study is to investigate writing tendencies of secondary school students with regards to different variables. Descriptive survey model was used in the study to find out students' general writing tendencies. Writing Tendency Inventory which was adapted into Turkish by İşeri and Ünal (2010) and which has 21 items, was used in this study. The sampling of this study consists of 1145 secondary school students in 2013-2014 academic year. T-test and one-way variance analysis were
more » ... iance analysis were used in the analysis of the collected data in this study. The findings of this study reveal that there has been a significant difference in students' writing tendencies depending on their classes, gender, their state of keeping or not keeping a diary, the number of the books that they read in the former year, the reading group that they feel they belong to and the state of their liking or not liking to read. As a conclusion of the study, it can be suggested that secondary students' writing tendencies (with regards to reliance, passion and continuity sub-dimensions) are higher at first years compared to other classes (especially at the 5th year) and they have more tendency to write. Besides, female students were found to have higher writing tendencies, and it can also be suggested that writing tendency is closely related to the number of read books, the state of keeping or not keeping a diary or the state of liking or not liking to read.</p><p> </p><p><strong>Özet</strong></p><p>Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma öğrencilerin genel yazma eğilimlerinin araştırılması bakımından betimsel türde tarama modelinde bir araştırmadır. Çalışmada öğrencilerin okuma yazma eğilimlerini tespit etmek amacıyla İşeri ve Ünal (2010) tarafından Türkçe 'ye uyarlanan 21 maddeden oluşan yazma eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 1145 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin yazma eğilimleri okudukları sınıf, cinsiyet, günlük tutup tutmamaları, son bir yıl içerisinde okudukları kitap sayısı, kendilerini hissettikleri okuyucu grubu, yazmayı sevip sevmedikleri bakımından anlamlı fark bulunmuştur. Çalışmanın sonucu olarak, yazma eğilimi (güven, tutku ve süreklilik alt boyutlarında) ortaokul öğrencilerinin ilk yıllarında (özellikle beşinci sınıfta) diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu, öğrencilerin yazmaya daha yatkın olduğu söylenebilir. Ayrıca kız öğrencilerin yine yazma eğilimlerinin daha yüksek odluğu; yazma eğiliminde okunan kitap sayısının, günlük tutmanın ve yazmayı sevmenin etkili olduğu araştırma sonucuna söylenebilir.</p>
doi:10.14687/ijhs.v12i2.3402 fatcat:ktrz6eubgrcancyzdymseyjnq4