Recerca geològica i mineralògica per la comarca del Ripollès: des de Campdevanol a Ribes de Freser, Queralbs, Planoles i a Toses

Josep Maria Mata Perelló, Joaquim Sanz Balagué
2013 Algeps revista de geologia  
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., semblants al present, si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles indicades al present guió. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES -CONDICIONALS. Cal dir també, que en aquest itinerari ens trobarem devent de tres trams de camins forestals en molt mal estat de conservació; per la qual cosa serà molt millor transitar a peu per ells. En aquest itinerari, hi
more » ... ha alguns trams de terra, com el de Vilamalla a la Mina Saragossa; i com des d´aquesta fins al Pla de les Barraques. En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari. BREU INTRODUCCIÓ En aquesta ocasió, el recorregut de l´itinerari discorrerà en la totalitat pel Sistema Pirinenc, i més concretament pel sector dels Pirineus Orientals. Dintre d´aquests, deambularà per tres dels seus sectors més representatius: en concret pel Mantell del Cadí, per la zona dels anomenats Apilaments Antiformes del Freser, i també per la Zona Axial, pròpiament dita. Així, el recorregut s´iniciarà dintre del Mantell del Cadí (a Campdevànol), per aproparse ben aviat cap a la zona de contacte amb els Apilaments Antiforms del Freser. Així, tot seguit, poc abans d´arribar al poble de Ribes de Freser, s´entrarà a l´esmentada zona dels Apilaments Antiforms del Freser, la qual es transitarà fins poc després de Ribes, en arribar a l´Encavalcament de Ribes-Camprodón. Finalment, els darrers trams del recorregut de l´itinerari, ja s´efectarán per la Zona Axial, en la qual clourà el recorregut, en arribar a Planès de Rigart. Per d´altra banda, també cal dir que en el tram inicial del recorregut, que es farà entorn a la població de Campdevànol, discorrerà passarà ben a prop de la zona on es troba l´encavalcament de Vallfogona, el qual posa en contacte el Mantell del Cadí (per on circulem) i la zona de l´Avant-país plegat, el qual queda al Sud de l´accident acabat d´esmentar, al Sud de Ripoll, concretament.
doi:10.5821/algeps..3192 fatcat:xfcigx2sszglfbx2pb3ad36u7e