Evaluation of signal-averaged electrocardiogram in young athletes
第2回 体表心臓微小電位研究会 若年運動選手における心室遅延電位の検討

Kazuo Moroe, Kazuyuki Kimoto, Touji Inoue, Miyuki Ono, Keiko Oku, Kikuo Arakawa, Shigeru Nashiba, Akira Kiyonaga, Yoshito Mukaino, Munehiro Shindo
1992 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.24.supplement4_3 fatcat:sps2wvgpvrecpblxae7jcq45ba