Yetişkin Zihin Engelli Bireylerin Sosyal Becerilerinin Gelişiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi

Derya Kaya, Emine Eratay
2009 Yaratıcı Drama Dergisi  
Özet Araştırmanın amacı, yetişkin zihin engelli bireylerin sosyal becerilerinin gelişimine yaratıcı drama yönteminin etkisini belirlemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda zihin engelli bireyler ile çalışan eğitimcilere öneriler geliştirmektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli ile nitel veri birleşiminden oluşan karma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni yaratıcı drama yöntemi, bağımlı değişeni ise hedeflenen sosyal becerilerdir. Bolu ilinde
more » ... bünyesinde yetişkin zihin engelli bireylerin bulunduğu bir okul ve bir de özel özel eğitim kurumu Rasgele Örnekleme Yöntemi ile belirlenmiştir. Deney grubu özel eğitim kurumuna devam eden 13 yetişkin (6 kız, 7 erkek) zihin engelli öğrenciden, kontrol grubu ise eğitim ve uygulama okuluna devam eden 13 yetişkin (6 kız 7 erkek) zihin engelli öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubu katılımcılarının bireysel ve grup seansları eğitimcileri tarafından Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği'ni (SBDÖ) çalışma öncesi öntest verileri elde etmek amacı ile doldurmaları istenmiştir. Öntest verileri elde edildikten sonra deney grubunda yer alan katılımcılara yaratıcı drama yöntemi ile sosyal beceri öğretimi uygulamasına başlanmıştır. Öğretim oturumları sonrası katılımcıların eğitimcilerinden Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği'ni (SBDÖ) tekrar doldurmaları istenerek son test verileri elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest verileri Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yaratıcı drama yöntemi doğrultusunda hazırlanan sosyal beceri öğretim programının yetişkin zihin engelli bireylerin sosyal becerilerinin gelişmesinde etkili olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Sosyal Beceri, Zihin Engelli Birey, Yaratıcı Drama. Abstract The aim of this study is to determine the effects of creative drama method on the development of social skills of adults with mental disabilities and to set guidelines for the instructors working with adults with mental disabilities according to the findings of the study. In the study, a mixed research design approach consisted of pretest-posttest control group design and qualitative data gathering procedures was used. The independent variable of the study is creative drama method, and the dependent variables are the social skills aimed. A state school teaching adults with mental disabilities and another private special education institution in Bolu province were selected through Random Sampling Method for the study. The experimental group was composed of 13 adult students (6 women, 7 men ) with mental disabilities, attendding a private special education institution and the control group was composed of 13 adult students (6 women, 7 men) with mental disabilities attending a education and application school. The individual and group session instructors of the participants in the experimental group were asked to complete the Social Skills Assessment Scale (SSAC) prior to the study in order to collect pre-test data. Following the collection of pre-test data, social skills instruction through creative drama method started for the participants in the experimental group. Following the instruction sessions, the instructors were asked to complete the Social Skills Assessment Scale (SSAC) again and post-test data was collected. The pre-test and post-test data for experimental and control groups was analyzed using Mann Whitney U and Wilcoxon Signed Rank Test. The results of the study have shown that the social skills teaching programme created in accordance with the creative drama method is effective for the social skills development of adults with mental disabilities.
doi:10.21612/yader.2009.012 fatcat:rap3x4lkhjhbja3jk3k6rt2l5a