Terminological Problems of Information Architecture

Jacek Tomaszczyk
2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia  
W każdej dyscyplinie naukowej możemy wskazać przedmiot badań, metodologię, słownictwo specjalistyczne (terminologię), naukowców zajmujących się tą dyscypliną oraz grono odbiorców "produktów naukowych". Naukowcy badają przedmiot za pomocą właściwej dla danej dyscypliny metodologii i posługują się terminologią w komunikacji specjalistycznej, która charakteryzuje się czterema fazami 1 : a) intraspecjalistyczną, w której naukowcy informują o swoich eksperymentach i danych empiryczny, b)
more » ... istyczną, w której są publikowane artykuły interdyscyplinarne, c) pedagogiczną, obejmującą publikację podręczników i innych materiałów dydaktycznych, d) popularną, obejmującą popularyzację nauki w mediach. Terminologia, rozumiana jako zbiór terminów, czyli nazw pojęć specjalistycznych (naukowych, technicznych, branżowych), pełni nie tylko funkcję komunikacyjną, ale również kognitywną, polegającą na zdobywaniu, tworzeniu i organizacji specjalistycznej wiedzy, ponieważ terminy umożliwiają operowaniem pojęciami, czyli elementami wiedzy reprezentującymi fakty. Można to zilustrować następującą sekwencją: FAKTY (rejestrowane zmysłami) → POJĘCIA (mentalne struktury reprezentujące fakty) → TERMINY (nazwy reprezentujące pojęcia) Już Antoine Lavosier (1743-1794) dostrzegł, że nauka jest uformowana z faktów, pojęć oraz słów (terminów), i pisał o niemożności oddzielenia terminologii od nauki i nauki od terminologii, a tym samym o niemożności udoskonalenia języka bez udoskonalenia nauki ani nauki bez udoskonalenia języka. Rolę terminów trafnie wyraził później Henry Poincaré : "Nagi fakt sam w sobie jest często pozbawiony większej wagi, można go nieraz dostrzegać, nie wyświadczając tym nauce jakiejkolwiek istotnej przysługi; nabiera on znaczenia dopiero od dnia, kiedy Abstract The paper presents the role of terminology in science and communication for special purposes. It describes methods of creating new terms and discusses terminological issues of transferring English terms into Polish information architecture terminology.
doi:10.24917/20811861.17.17 fatcat:pt25qkakbrgx3eks6eagwuuf3y