İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örnekleminde Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

Sefer YAVUZ
2020 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Sosyal medyanın etki alanını ve popülaritesini gün geçtikçe artırmasıyla ortaya çıkan problemler, pek çok araştırmaya konu olmaktadır. Bunlar arasında ölçek geliştirme çalışmalarının sayısı son derece azdır. Diğer taraftan farklı program ve fakülte, hatta lise öğrencilerine yönelik sosyal medya çalışmaları bulunmakla birlikte, ilahiyat fakültesi öğrencileri örnekleminde sosyal medya konusunu ele alan bir ölçek çalışmasına rastlanmamıştır. Çalışmamızın, geçerli-güvenilir bir ölçme aracı
more » ... koyarak bu konuda bir boşluğu doldurması amaçlanmaktadır. Çalışmanın evreni, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Örneklem, çeşitli şehirlerde yer alan 35 ilahiyat fakültesi arasından olasılık dışı örneklem belirleme türlerinden "Uygun Örnekleme Yöntemi" ile seçilmiştir ve 483 öğrenciden meydana gelmektedir. Örneklemi meydana getiren sosyal medya kullanıcısı katılımcılar, bir internet bağlantısı üzerinden anket formuna ulaşarak soruları yanıtlamıştır. Analizler sonucunda ölçeğin 21 madde ve 3 faktörden oluştuğu saptanmıştır. Bu 3 faktör toplam varyansın % 53.509'unu açıklamaktadır. Faktör 1-sosyal medya kullanımının bireysel/toplumsal sonuçları boyutu Cronbah's Alpha değeri .869; Faktör 2-sosyal medya kullanımının zamanı/süresi/sıklığı boyutu Cronbah's Alpha değeri .788 ve Faktör 3-. sosyal medya ortamlarına erişimin engellenmesinde ortaya çıkan duygu durum boyutu Cronbah's Alpha değeri .850 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbah's Alpha iç tutarlılık katsayısı .914 olarak hesaplanmıştır. Kapsam geçerliği sonuçları, faktör analizi ile gerçekleştirilen yapı geçerliği bulguları, alt boyutlar üzerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen güvenirlik çalışmaları ve tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ile ilgili bulgular birlikte değerlendirildiğinde ilahiyat fakültesi öğrencileri örnekleminde gerçekleştirilen problemli sosyal medya kullanım ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Abstract The problems arising from the increasing scope and popularity of the social media are examined in many studies. However, the number of studies on scale development is relatively low. Although there are academic studies on social media use of high school students and some undergraduate students, there is no scale study on problematic social media use of Theology Faculty students. In this study, we aim to make an important contribution to the literature by developing a valid and reliable measuring tool. The population of the study consisted of undergraduates at the Faculties of Theology in Turkey. The sampling was carried out through convenience sampling method, one of the most popular improbable sampling methods. The sample consisted of a total of 483 Theology Faculty students who studied in 35 different Theology Faculties in Turkey. By clicking on a web link, the participants, who were social media users, responded to certain questions in a questionnaire. Analyses showed that the scale consisted of 21 items and 3 factors. These factors accounted for 53.509% of total variance. It was found that, Factor 1's (individual/social results of social media use) Cronbach's alpha value was .869; Factor 2's Sefer Yavuz | 111 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (Aralık 2020), 109-124 (time/duration/frequency of social media use) Cronbach's alpha value was .788; and Factor 3's (emotional response to limitations on social media use) Cronbach's alpha value was .850. The whole scale's Cronbach's alpha coefficient of internal consistency was calculated as .914. As a result of the findings of content validity, construct validity calculated through factor analysis, reliability analyses done for each sub-dimension and internal consistency coefficient (Cronbach's alpha), it was concluded that The Scale On Problematic Social Media Use Of Theology Faculty Students was a valid and reliable measuring tool. Giriş Sosyal medya, ağdaki üyelerin, aktif katılımla, küresel boyutta iş, sosyal etkileşim, eğitim, reklam 1 , eğlence ve alışveriş amacıyla faaliyet gösterdikleri bir platformdur. Bu platform, düşünceler, tecrübeler, yetiler ve algıları iletme; müzik, video ve fotoğraf paylaşma 2 , oyun oynama, yorumda bulunma, seyahat planı yapma, ürün takibi, para kazanma, bilgi edinme, haberleşme... 3 gibi çok geniş ve çeşitli bir kullanım alanına sahiptir. Aynı zamanda çeşitli isimlerle anılan pek çok ortama/web sitesine ev sahipliği yapar.
doi:10.30623/harranilahiyatdergisi.733679 fatcat:33jwicz5lfgd7kv3nwxzvrlljq