MULTIKULTURNÍ PROBLÉMY VE FIREMNÍ KULTUŘE  Multucultural problems in corporate culture

Magda Neuwirthová
unpublished
ABSTRAKT Při vstupu zahraničních firem na hostitelské trhy, často vyvstává problém multikulturní komunikace. Místní znalosti národní mentality, zvyků a chování v hostitelské zemi, bývají velmi často opomíjeny. Většinou velké nadnárodní společnosti přináší na hostitelský trh prvky své domácí národní mentality, která se pochopitelně odráží v podnikové kultuře firmy. V dnešní době se již začíná situace pomalu stabilizovat. Firmy se snaží poučit se z minulých chyb, jinde si zase zaměstnanci
more » ... zaměstnanci vydobyli jisté ústupky. Také již lze nalézt řadu knižních publikací, které popisují tyto jevy. Článek přináší originální rozbor nejčastějších příčin konfliktních situací, na konkrétních případech z praxe, a poskytuje návod k efektivní multikulturní komunikaci. ABSTRACT When the entry of foreign firms in the host market often does the problem of multicultural communication. Local knowledge of the national mentality, habits and behavior of the host country, are often neglected. Mostly big supranational companies bring to hosting market elements of its domestic national mentality, which intelligible reflects in company culture. Nowadays the situation begins to be quite stabilized. Companies are trying to learn about previous mistakes, elsewhere employees gain some concessions. It can be found series of publications, which describe these phenomenons. The article presents an original analysis of the most common causes of conflict situations, in particular cases of practice and provides guidance for effective multicultural communication.
fatcat:ticre3uihrev7k5w34mxpum5ni