Potential amendments of national legislation on judicial settlement of labour disputes, based on the German model of labour judicature
Moguće izmene domaćeg zakonodavstva o sudskom rešavanju radnih sporova po ugledu na Nemački model radnog sudstva

Marija Dragićević
2018 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Nišu  
Апстракт: Радни спорови се у Републици Србији решавају пред судовима опште надлежности, према правилима опште парничне процедуре, уз малу специјализацију поступка, која је на линији његовог убрзања, уз нешто шира овлашћења суда. У поступку у парницама из радног односа, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта, суд је дужан да посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова. Међутим, судску праксу решавања радних спорова карактерише неуједначеност и неефикасност. Радни
more » ... се не завршавају брже од грађанскоправних, који се, такође, не завршавају у разумним роковима. С тим у вези, у раду је извршена анализа немачког модела радног судства, као несумњиво једног од најбољих модела решавања радних спорова, с циљем да се боље сагледају законска решења која доприносе његовом квалитету, а која би била применљива и за наш правосудни систем. На основу поређења са постојећим решењима у законодавству Републике Србије, у раду је дат краћи приказ могућих измена домаће регулативе о судском решавању радних спорова. Кључне речи: радни судови, решавање радних спорова. * marijad@prafak.ni.ac.rs ** Рад представља резултат истраживања на пројекту "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору" (број пројекта 179046), који финансира Министарство науке, просвете и технолошког развоја.
doi:10.5937/zrpfni1878335d fatcat:sagvnfnsenaydeftforx7r5atq