Laju Pengurangan Kadar Air Pada Lemari Pengering Baju Dengan Memanfaatkan Panas AC

Sumanto
2021 JURNAL FLYWHEEL  
Matahari sebagai sumber energi sangatbermanfaatbagikehidupanmanusia. Salah satumanfaatsinarmatahariadalahuntukmengeringkanpakaiansetelahdicuci. Ketikamusimhujantiba, masalah yang dihadapiolehiburumahtanggaataupelakuusaha laundry adalahpakaian yang dicucitidakkeringdalamwaktu yang singkat. Untukmengatasihaltersebutperluinovasibaru yang dapatmembantu proses pengeringanpakaiansetelahdicuci. Inovasiiniadalah proses pengeringanbajudenganmemanfaatkansumberpanas yang berasaldarikalorpembuangandari air
more » ... conditioner (AC) yang sedangberoperasi. Bajusetengahkeringdimasukkankedalamlemaripengeringbaju. Kalor yang dibuangdarikondensor (condenser) AC disalurkankedalamlemari, sehinggasuhudalamnyameningkatdandigunakanuntukmengeringkanpakaian yang telahdicuci. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwalajupengurangankadar air untukdinding lemari dari isolator panas (aluminium foil) adalah 0,10 kg/jam, untuk dinding GRC 0,05 kg/jam danuntuk dinding triplek hanya 0,06 kg/jam.Denganhasilini, kalorbuang AC cukupefektifuntukmengeringkanpakaian dalam lemarin pengering yang dindingnyadilapisi isolator panasyang terbuat dari aluminium foil.
doi:10.36040/flywheel.v12i1.3355 fatcat:ughjt5t2kbgybf6gfcxedjprau