L'alfabetització digital com a factor d'inclusió social: una mirada crítica

Universitat Oberta De Catalunya, José Luis, Travieso Planella
unpublished
Resum L'objectiu d'aquest article és analitzar les possibilitats que ofereix l'al-fabetització digital com a instrument d'inclusió social. Es posa una atenció especial no tant en la capacitació merament tecnològica com en l'oportunitat que les tecnologies de la informació i de la comunica-ció (TIC) ofereixen per a millorar la qualitat de vida de les persones, i també per a generar escenaris i sinergies que afavoreixin la creació de xarxes socials. Per a fer-ho, s'han identificat col·lectius que
more » ... cat col·lectius que estan en situació o en risc d'exclusió social, i s'han analitzat diferents progra-mes formatius en l'ús de TIC orientats a aquestes persones. Els resultats de la investigació apunten cap a una tendència, potser massa estesa, a desenvolupar programes formatius merament instrumentals, centrats més en l'aprenentatge de l'ús de les eines tecnològiques que en les per-sones i les seves necessitats, i, per tant, a fomentar l'ús de les TIC per al processament crític de la informació i la generació de coneixement compartit, el desenvolupament de treball en col·laboració, la resolució de problemes de la vida quotidiana, etc. No obstant això, s'observa una consciència creixent, per part de la majoria dels agents que impartei-xen la formació, de la necessitat de reformular-ne l'enfocament cap al desenvolupament de valors cooperatius i col·lectius, que fomenti la in-tegració de les persones com a subjectes crítics i actius, i transcendir el concepte de simples consumidors de tecnologies i continguts digitals. Paraules clau alfabetització digital, inclusió/exclusió social, xarxes socials, treball cooperatiu, integració social Abstract The aim of this article is to analyse the possibilities offered by digital literacy as a tool for social inclusion. It pays special attention not only to technology skills training but also the opportunities offered by information and communication technologies (ICT) for improving people's quality of life, and generating scenarios and synergies that aid the creation of social networks. To do so, collectives have been identified that are either at risk or already in a situation of social exclusion, and different training programmes in the use of ICT for these people analysed. The results of the research show a trend, which may be overextended, to develop purely instrumental training programmes, focusing more on learning how to use technological tools than on the people and their needs, and thus on promoting the use of ICT for critical processing of information and generation of shared knowledge, the development of collaborative work, solving the problems of daily life, etc. Nonetheless, there is a growing awareness, among most of the agents providing training, of the need to move this focus towards the development of cooperative and collective values which aid people's integration as critical and active subjects and transcend the concept of simple consumers of technologies and digital content. El món social i el món digital en contextos d'exclusió Hi ha molta controvèrsia en la mateixa conceptualització dels termes clau que fem servir en aquest treball, per la qual cosa és interessant analitzar-los per a poder emmarcar-ne el significat i la importància en la mateixa investigació i en l'anàlisi posterior dels resultats. Encara que s'han analitzat molts enfocaments per a delimitar el terme alfabetització digital, tots intenten do-nar resposta a les necessitats d'un entorn progressivament més complex, amb un ús intensiu de les TIC que va augmentant i, per tant, amb una varietat de mitjans de comunicació i de serveis cada vegada més gran. Això requereix una alfabetització que permeti dominar un ampli espectre d'habilitats, coneixements, José Luis Travieso i Jordi Planella Títol original: La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada crítica
fatcat:bm6cku6lmrfapiocrwmpeiylh4