Viestintäosaaminen muuttuu – pysyykö viestintäkoulutus muutoksessa mukana?

Minna Kaihovirta-Rapo
2014 Prologi  
Viestintäosaamisen painopistealueet ovat murrosvaiheessa. Teknologiavälitteisen viestinnän määrän lisääntyessä ja organisaatioiden viestinnän siirtyessä yhä enemmän verkostoihin kasvavat myös vaatimukset yksilön viestintäosaamiselle. Globalisaatio ja tiukentunut taloustilanne tuovat mukanaan kilpailuasetelman, jossa vuorovaikutustaidot työnhakutilanteessa ja oman osaamisen markkinoiminen korostuvat. Organisaatioiden monimuotoistuessa tarvitaan myös yhä enemmän ryhmä- ja yhteistyötaitoja sekä
more » ... styötaitoja sekä puheviestintäosaamista, jotta työnteko sujuu erilaisia taustoja ja ikäryhmiä edustavien työtovereiden kesken. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuorovaikutusosaamiselle asetetut vaatimukset ovat lisääntyneet huimasti. Muutos luo haasteita myös viestintäkoulutukselle. Ammattikorkeakouluissa tarjottavan viestinnän opetuksen tulisi tarjota koulutukseen osallistujille mahdollisuus kehittää taitojaan monipuolisesti ja siten, että hankittu osaaminen palvelisi työelämää mahdollisimman hyvin. Yhtälö on haastava mutta mahdollinen. Tässä puheenvuorossa lähestyn tätä yhtälöä kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelen aihetta oman työni kautta. Olen toiminut viestintäkouluttajana ja lehtorina ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla yli kymmenen vuoden ajan ja osallistunut opetuksen sisältöjen suunnitteluun ja kurssitavoitteiden määrittämiseen. Viestinnän ja vuorovaikutustaitojen opetuksen sisältöjä peilaan työelämän vaatimuksiin, joita Waldeck ym. (2012) ovat jäsentäneet Journal of Education for Business -julkaisussa ilmestyneessä artikkelissaan.
doi:10.33352/prlg.95893 fatcat:3dwsqkyeandp3pbvbixndifrju