HABERLER

Unknown Unknown
1943 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Ebedi Ş ef Atatürk'ün dördüncü ölüm y ıl dönümü olan 10.XI. 1942 sal ı günü, o gün bütün yurtta olduğ u gibi, Fakültemiz konferans salonunda, Büyük ölünün yüksek hatırasın ı anmak maksadiyle bütün ö ğretim heyetinin hazı r bulundu ğu ve talebenin i ştirtı k etti ği bir toplant ı yapı lm ışt ı r. Ebedi Ş efin hayata gözlerini yumdu ğ u an olan dokuzu be ş geçe, Dekan' ı n daveti üzerine ayakta be ş dakika susulmu ş , sonra Türk Dili ve Edebiyat ı talebemizden biri Milli Ş efimizin, Ulu Selefinin
more » ... izin, Ulu Selefinin kayb ı üzerine Türk Milletine tarihi beyannamesini ve Ebedi Ş efin Türk Gençli ğ ine hitabesini müessir bir ş ekilde okumu ş ve bunun arkas ı ndan Dekan Prof. Dr. Ş . Aziz Kansu Eş siz Kahraman ı n kutsal hat ırasını saygı ve sevgi ile anm ışt ı r. Saat on buçukta Fakülte'den büyük bir kafile halinde hareket edilerek Büyük Önder'in Etno ğrafya Müzesindeki muvakkat kabri ziyaret edilmi ştir.
doi:10.1501/dtcfder_0000001167 fatcat:gfdza2opzrh2njg37v4auqtlya