Tactical thermography of fire extinguishing process by the device using high speed flow of fire extinguishing agent
Тактическое термографирование процесса тушения пожара устройством высокоскоростной подачи огнетушащего вещества

V. S. Melnikov, S. V. Kirillov, M. V. Melnikov, M. I. Shcherbakov, R. V. Garskov
2017 ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ  
doi:10.18322/pvb.2017.26.03.51-59 fatcat:rdotkceyjjhw7nl5fpzuzqkgnm