The Synthesis and Characterization of Ester and Carboxly Salt of Maleic Anhyride Stiren Copolymer

Maleik Anhidrit, Stiren Kopolimerinin, Ester Ve, Karboksilat Tuz, Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ümit, M Koçyiğit, Hacı Zengin
2014 Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ)   unpublished
______________________________________________________________________________________________ Özet. Bu çalışmada maleik anhidrit-stiren kopolimerinin ısısal kararlığını artırmak için, maleik anhidrit-stiren kopolimeri; n-propil alkol, n-butil alkol ve amonyak ile tepkimeye sokularak onun monoester ve karboksilat tuzu türevleri elde edildi. Karakterizasyon için Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi (FTIR) ve ısısal analiz için Termogravimetrik Analiz (TGA) kullanıldı. Çalışma sonucunda TGA
more » ... ğrilerine göre maleik anhidrit-stiren kopolimerinin ester türevleri normal kopolimere göre ısıya karşı daha az kararlılık göstermesine karşın ester türevlerinden elde edilen karboksilat türevlerinin hem normal kopolimere göre ve hemde onun ester türevine göre ısıya karşı daha kararlı olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimler: Maleik anhidrit-stiren kopolimeri, Esterleşme Abstract. In this study, to increase thermal stability of maleic anhydride styrene copolymers; monoesters and carboxylate salt derivatives of maleic anhydride styrene were obtained by reaction of maleic anhydride styrene copolymer with n-propyl alcohol, n-butyl alcohol and ammonia. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used for characterization and Thermogravimetric Analysis (TGA) was used for thermal analysis. As an result of this study, when TGA curves were analyzed, though ester derivatives indicated less stability against temperature, thermal stability of carboxylate derivatives obtained from ester derivatives were more stable compared to normal copolymer and its ester derivative. GİRİŞ Son yıllarda en fazla üretilen ve çok çeşitli alanlarda kullanılan modern endüstriyel malzemeleri metaller ve polimerik malzemelerdir. Büyük oranda yüksek teknolojik uygulamalarda, metallerin yerine polimerik malzemeler kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde polimerler ve türevlerinin Çok fazla kullanım alanı bulmalarının nedeni, düşük yoğunluğa sahip olmalarının yanı sıra düşük ısı ve elektriksel iletkenliğe, yüksek mekanik dayanıma ve esnekliğe, düşük işleme maliyetine v.b. önemli teknolojik özelliklere sahip olmalarıdır [1,2].
fatcat:dfpty5qmx5cjpnd5fn3znvkpca