Katarakt ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Cataract and New Treatment Modalities

Fırat Helvacioğlu, Sadık Şencan, Zeki Tunç, Osman Murat Uyar-, Ziya Kapran
unpublished
ÖZET Katarakt, oftalmolojide cerrahi ile tedavi edilen en sık hastalıktır. Derlemede patogenezi, cerrahi te-davi seçenekleri ve cerrahi girişimlerdeki gelişmeler özetlenmiştir. Yeni cerrahi tedavi yaklaşımları da in-celenmiştir Anahtar kelimeler:katarakt, fakoemülsifikas-yon, torsiyonel fako ABSTRACT Cataract is the most common ophthalmologic disease that requires surgical treatment. In this review , the pathogenesis, surgical treatment options and the progress of surgical interventions were
more » ... terventions were summarized. New surgical treatment modalities were also evaluated.
fatcat:zwjqnypggrayhmnevkp3h3wc4i