The Awareness of Elderly about Osteoporosis: What about Our Elderly?

Zuhal Özişler, Sibel Ünsal Delialioğlu, Sumru Özel, Şule Şahin Onat, Alize Yılmaz Şahin, Melike Dolmuş
2015 Turkish Journal of Osteoporosis  
Objective: Osteoporosis (OP) and bone fractures that can result in pain, functional impairment and death are important public health problems for the elderly. The aim of our study was to asses the awareness and the information level about OP in the elderly. Materials and Methods: A total of 250 participants (203 were women, 47 were men) who were 65 years and older who presented to our outpatient clinic were included the study. Demographic data were recorded. A 26 item questionnaire was used in
more » ... nnaire was used in the assessment of information on the OP risk factors in 220 (88%) cases who reported that they are aware about OP. Questionnaires were filled with face-toface interview. Results: There was no significant difference between gender and age groups (<75 and ≥75 years) in terms of OP awareness. OP awareness of literate cases was significantly higher than that in illiterate cases (p=0.023). OP awareness of cases with living in urban areas was significantly higher than that in cases living in rural areas (p=0.003). The main sources of information about OP were physicians (48.6%) and television (39.5%). It was determined that most commonly known risk factors of OP were inadequate calcium intake, female gender, aging, menopause and lack of exercise while they did not have enough knowledge about other risk factors. Conclusion: OP awareness increases with high education level and urban life in elderly. In our country, visual media and doctors are the most important source of information due to the low level of education of elderly. This situation should be considered when creating an educational program about OP for the elderly. (Turkish Journal of Osteoporosis 2015;21: 69-72) Amaç: Osteoporoz (OP) ve kemik kırıkları yaşlılar için ağrı, fonksiyonel kayıp ve ölümle sonuçlanabilen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Çalışmamızın amacı yaşlılarda OP farkındalığının ve bilgi düzeyinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya polikliniğimize başvuran ≥65 yaş, 203'ü kadın, 47'si erkek toplam 250 olgu alındı. Olguların demografik verileri kaydedildi. İki yüz elli olgudan OP hakkında bilgisi olduğunu ifade eden 220 (%88) olguya OP farkındalığının değerlendirilmesinde 26 sorudan oluşan ve OP risk faktörlerinin sorgulandığı anket formu kullanıldı. Anketler birebir görüşme ile dolduruldu. Bulgular: Cinsiyet ve yaş grupları (<75 ve ≥75 yaş) arasında OP farkındalığı arasında anlamlı fark saptanmadı. Okuma yazması olanların olmayanlara göre OP farkındalığı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,023). Kentte yaşayanların OP farkındalığı kırsalda yaşayanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,003). Doktor (%48,6) ve televizyon (%39,5) en yüksek orandaki bilgi kaynaklarıydı. Hastaların en fazla bilgiye sahip oldukları OP risk faktörleri sırasıyla yetersiz kalsiyum alımı, kadın cinsiyet, yaşlanma, menopoz ve egzersiz yapmamak iken diğer risk faktörleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlendi. Sonuç: Geriatrik bireylerde OP farkındalığını yüksek eğitim düzeyi ve kentte yaşamak olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizde geriatrik bireylerin eğitim düzeyinin düşük olması sebebiyle görsel basın ve doktorlar en önemli bilgi kaynaklarıdır. Yaşlıların OP konusunda eğitimini amaçlayan programlar oluştururken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. (Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21: 69-72) Anah tar ke li me ler: Osteoporoz, yaşlı, farkındalık, eğitim Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.
doi:10.4274/tod.30074 fatcat:fx7f2almlbdgtnn2hv4ibw7h7q