İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Temel Beceri Düzeyine Etkisi

Özge AKBABA, Bahadır TERCAN, Sinan TARSUSLU, Serap UZUNER YURT
2019 Journal of Health Services and Education  
ÖZ Araştırma, paramedik öğrencilerine simülasyon laboratuvarında verilen eğitimin beceri düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini Ekim 2017-Mayıs 2018 eğitimöğretim yılı güz/bahar döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Paramedik bölümünde öğrenim gören 60 öğrenci oluşturdu. Entübasyon ile kalp masajı uygulaması teorik olarak anlatılıp, laboratuvarda öğretim elemanı gözetimiyle üç simülasyon denemesi yapıldıktan sonra veri
more » ... araçları uygulandı. Uygulamadan önce öğrencilerin beceri düzeyleri "yaptı" "yapmadı" şeklinde değerlendirilerek ön test, üçüncü günün sonunda yapmış olduğu uygulamalar son test olarak kabul edildi. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası işlem basamaklarını doğru yapma oranlarının karşılaştırılmasında McNemar analizi kullanıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin 45'i (%75) bayan, 37'sinin (%61,7) anadolu lisesinden mezun olduğu, 55'inin (%91,7) herhangi bir mesleki deneyime sahip olmadığı, yaş ortalamasının 19,08±1,04 yıl olduğu ve akademik not ortalamasının 2,41±0,82 olduğu saptandı. Öğrencilerin simülasyon öncesi ve sonrası "kalp masajı" ve "entübasyon" işlem basamaklarının bazılarında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi (p<0.001). Araştırmamıza katılan öğrencilerin simülasyon eğitimi sonrasında kalp masajı ve entübasyon uygulamalarını doğru yapma oranlarının arttığı belirlendi. Simülasyon laboratuvarında uygulanan eğitimin öğrencilerin uygulama becerilerinin düzeylerini artırdığı düşünülmektedir. ABSTRACT The aim of this study was to determine the effect of education on paramedic students on the level of knowledge and skills. The population of the study consisted of 60 students studying in Paramedic Department of Erzincan Binali Yildirim University Vocational School in the fall/spring semester of October 2017-May 2018 academic year. The application of "cardiac massage" and "intubation" was explained theoretically and three simulation experiments were conducted with the supervision of the instructor in the laboratory and data collection tools were applied. Before applying, students skill levels (did-didn't) was done by evaluating the pre-test form. At the end of the third day, the applications were accepted as the final test. McNemar analysis was used to compare the rate of students performing pre -and post-treatment steps correctly. İn the study, 45 (75%) the women students participated, 37 (61,7%) of them graduated from Anatolian high school, 55 (91,7%) of them did not have any professional experience, and the average age was 19,08±1,04 years and the academic mean was 2,41±0,82. Statistically significant significance was found in some of the pre -and post-simulation cardiac massage and intubation steps (p <0.001). It was determined that the rate of making heart massage and intubation applications right after simulation training increased. It is thought that the training applied in the simulation laboratory increases the students' application skills.
doi:10.35333/johse.2020.132 fatcat:dben2ozzrngu7c6sqkmqxsfrua