Türkiye'de Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı

Hanife RAHMANLAR, Cemile ÜÇGÜL ATILGAN, Mehmet ÇITIRIK, Ali ALKAN, Hakkı GÜRSÖZ
2020 Namık Kemal tıp dergisi  
Araştırma için Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden etik kurul izni alınmıştır. (Etik kurul tarih: 16/04/2018, Karar no:49/12). Öz Amaç: Türkiye'de yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) olan hastalarda endikasyon dışı (off-label) ilaç kullanımı için yapılan başvuruların demografik özelliklerini değerlendirmek. Materyal ve Metot: 1 Ocak ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına Türkiye genelindeki hastanelerden YBMD'ye bağlı koroid
more » ... larizasyonu olan hastalarda endikasyon dışı ilaç kullanımı (bevasizumab, ranibizumab, aflibercept, verteporfin) için yapılan başvurular geriye dönük olarak incelendi. Olguların dosyaları demografik veriler, önceki tedavi rejimleri, başvuru gerekçeleri, ilacın istenilen doz ve kullanımı açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya YBMD tanısı ile endikasyon dışı ilaç başvurusu kabul edilen 64 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 70,12 ± 11,01 yıldı ve %46,9'u erkek, %53,1'i kadındı. Bu başvuruların %39,1'ini ranibizumab, %29,7'sini verteporfin, %18,8'ini aflibercept, %12,5'ini ise bevasizumab oluşturmaktaydı. Başvurular; Ege (%48,4), İç Anadolu (%23,4), Marmara (%25,0) ve Doğu Anadolu (%3,1) bölgelerine aitti. Başvuru yapan hastane dağılımları incelendiğinde ilk üç sırada devlet üniversitesi (%48,4), eğitim ve araştırma hastanesi (%40,6) ve vakıf üniversitesi (%7,8) bulunmaktaydı. Başvuru yapan hastaların 12'si (%18,8) önceden aldığı tedavi rejimi olmayan naif hastalardan oluşmaktaydı. Başvuru nedeni olarak diğer anti-vasküler endotelyal büyüme faktörlerine direnç %64,1 oranıyla ilk sıradaydı. Sonuç: YBMD tedavisinde off-label ilaç başvuru bilgilerinin değerlendirilerek bu konu ile ilgili gerçek kayıtların saptanması, literatüre sağladığı katkıyla birlikte, tedavi seçeneklerimizi gözden geçirmemizi sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Endikasyon dışı ilaç, Vasküler endotelyal büyüme faktörü, VEBF, Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu. Abstract Aim: To evaluate the demographic characteristics of patients who use off-label drugs for Age-related Macular Degeneration (AMD) in Turkey. Materials and Methods: The applications for off-label drug use in patients with AMD (bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, verteporfin) from hospitals in Turkey to the Turkish Medicines and Medical Devices Agency from January to December 2013 were evaluated retrospectively. The files of the cases were evaluated in terms of demographic data, previous treatment regimens, reasons for application, dosage and usage of the drug. Results: This study included 64 patients who applied for off-label drug use under the diagnosis of AMD. The mean age of all patients was 70.12 ± 11.01 years and 46.9 % were male, 53.1 % were female. Of these, 39.1 % was ranibizumab, 29.7 % was verteporfin, 18.8 % was aflibercept, and 12.5 % was bevacizumab. Applications belonged to Ege (48.4%), Central Anatolia (23.4%), Marmara (25.0%) and East Anatolia (3.1%) regions. In the distribution of the referring hospitals, the first three hospitals were the state universities (48.4 %), the education and research hospitals (40.6%) and the foundation universities (7.8%) Of patients, twelve (18.8%) were naïve patients with no previous treatment regimen. Resistance to other anti-vascular endothelial growth factors as the cause of admission was in the 1st rank with 64.1%. Conclusion: In the treatment of AMD, determining the off-label drug application information and the actual records related to this subject will give us instructive information about our treatment options as well as its contribution to the literature.
doi:10.37696/nkmj.672247 fatcat:2zplfqd2vbcu3itpyyeriiic4m