The concept and features of the determinant "protection of atmospheric air"

Iryna Rubtsova
2021 Entrepreneurship, Economy and Law  
Ірина Рубцова, аспірант кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАНТИ «ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ» У статті автором здійснено дослідження чинників, що впливають на рівень забруднення атмосферного повітря. Зосереджена увага на джерелах забруднення атмосферного повітря в Україні. Акцентовано увагу на взаємозв'язку промислового розвитку міста (території) та рівня забруднення атмосферного повітря. На підставі аналізу
more » ... тор наводить власне визначення поняття «атмосферне повітря» й виокремлює його особливості. Основними причинами забруднення атмосфери є використання технологій, більшість із яких не відповідає сучасним екологічним вимогам, зі значною частиною морально застарілого та фізично спрацьованого устаткування, невиконання в установлені терміни природоохоронних заходів щодо зниження шкідливих викидів, низький рівень експлуатації пилогазоочисних споруд. Таким чином, на рівень забруднення атмосферного повітря впливають чинники виробничого, правового, природного та штучного характеру. Також варто акцентувати увагу, що рівень забруднення атмосферного повітря також залежить і від розміщення підприємств, тобто від їх нагромадження по окремих областях України. Наведемо окремо взяті приклади рівня забруднення атмосферного повітря залежно від рівня розвитку промислових підприємств на території окремих міст України. Особливостями атмосферного повітря як предмету правового регулювання є: 1) є природним ресурсом національного значення, який охороняється нормами міжнародних актів, Конституції України та законодавчих актів України; 2) становить один із пріоритетних національних інтересів України та забезпечення національної безпеки; 3) є предметом діяльності уповноважених суб'єктів публічної адміністрації; 4) адміністративно-правова охорона атмосферного повітря є спеціальним правовим режимом охорони окремого елементу екосистеми. Запропоновано атмосферне повітря розглядати з декількох точок зору залежно від того, що є предметом дослідження. Ми акцентуємо увагу на атмосферному повітрі саме як предметі правового регулювання й, відповідно, досліджуємо це поняття з точки зору юриспруденції. Під атмосферним повітрям пропонуємо розуміти елемент навколишнього природного середовища, що становить невидиму суміш газів у межах території України та містить життєво важливі хімічні речовини і сполуки, що необхідні для існування живих організмів. Ключові слова: атмосферне повітря, адміністративно-правова охорона, заходи охорони, нормування викидів, забруднюючі речовини, юридична відповідальність.
doi:10.32849/2663-5313/2021.6.17 fatcat:gcrvfpwvofcithktrrr4q3oyly