The Marital and Childbearing Orientation of the Students of the High Schools in Kyiv
Ukrainian

V.G. BIALKOVS'KA
2010 Demography and social economy  
В. Г. БЯЛКОВСЬКА, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ШЛЮБНІ ТА ДІТОРОДНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. КИЄВА Постановка проблеми. Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризується зниженням рівня народжуваності і шлюбності та поширенням позашлюбної народжуваності, різноманітних форм шлюбного партнерства. За цих умов актуальним є вивчення репродуктивних та шлюбно-сімейних установок населення, насамперед молоді, що дасть змогу
more » ... ти майбутній розвиток дітородної діяльності та шлюбно-сімейної поведінки населення. Стан розробки проблеми. Репродуктивні установки, шлюбно-сімейні орієнтації населення досліджують фахівці різних галузей, серед яких Антонов А.І., Дарський Л.Є., Кравець В.П., Ващенко Г.Г., Медков В.М., Курило І.О., Слюсар Л.І., Грішнова О.А., Аксьонова С.Ю. Метою цієї роботи є визначення та аналіз дітородних орієнтацій, установок студентської молоді, їх уявлення про ідеальну кількість дітей у сім'ї, ставлення до шлюбу. Виклад основного матеріалу. З кожним кроком, яке людство робить на шляху до технологічного прогресу, воно змінюється. Кожне наступне покоління відрізняється від своїх попередників, йому притаманні свої цінності та ідеали. Змінюються функції інституту сім'ї, відносини між особистостями, взаємовідносини між членами сім'ї, репродуктивні установки, які є психічним регулятором поведінки і зумовлені позитивним або негативним ставленням до народження певної кількості дітей. Головною причиною зниження потреби сім'ї в дітях є зменшення її опосередковуючої ролі в системі "суспільство -сім'я -особистість" [1, с. 16]. Поступово перерозподіляються обов'язки між сім'єю та суспільством. На передній план виходять функції сім'ї, які раніше були другорядними. Репродуктивна функція сім'ї залишається найважливішою. Через народження дітей сім'я відтворює не тільки сама себе, а й підтримує біологічну безперервність суспільства, забезпечує відтворення населення. Однак для сучасної особистості народження дітей не є головним мотивом взяття шлюбу і створення сім'ї. Ключові слова: Сім'я, діти, шлюбно-сімейні орієнтації, дітородні установки, бажана та ідеальна кількість дітей, перепони для народження дітей. Ключевые слова: Семья, дети, брачно-семейные ориентации, детородные установки, брак, идеальное колличество детей, препятствия для рождения детей.
doi:10.15407/dse2010.01.158 fatcat:w5nuwxfmifhxjo4c6ph5jvmfb4