Odpowiedzialność karna skarbowa komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług

Fabian Nalikowski
2016 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Odpowiedzialność karna skarbowa komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług Penal fiscal liability of bailiff as the VAT payer Streszczenie. Artykuł przedstawia zakres i istotę odpowiedzialności karnej skarbowej ponoszonej przez komorników sądowych. Komornicy, będąc płatnikami podatku VAT, są zobowiązani do obliczenia, pobrania i zapłaty podatku VAT od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji. Niewykonanie tych obowiązków stanowi podstawę pociągnięcia
more » ... ków sądowych do odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Stopień dolegliwości kar i środków karnych uzależniony jest od wysokości niezapłaconego podatku. Wyrok skazujący i orzeczenie niektórych środków karnych może stanowić podstawę do odwołania komornika z pełnionej funkcji. Słowa kluczowe: komornik; płatnik podatku; odpowiedzialność karna skarbowa. Abstract. This paper discusses the range and essence of penal fiscal liability court bailiff. The bailiffs being the VAT payers are required to calculate, collect and pay VAT on amount received from the sale of property in execution mode. Failure to comply with these obligations give rise to liability under the Polish Fabian Nalikowski 44 Penal Fiscal Code. The degree of discomfort penalties and punitive measures depends on the amount of unpaid tax. The conviction and ruling of some punitive measures could give rise to dismissal from the function bailiff.
doi:10.12775/pbps.2016.003 fatcat:qmrc5ljcx5foxoiln5y3lntri4