Multisource Latent Feature Selective Ensemble Modeling Approach for Small-sample Highdimensional Process Data in Applications

Jian Tang, Jian Zhang, Gang Yu, Wenping Zhang, Wen Yu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3015875 fatcat:56qx334hxvczxb6n2igyev5zoq