Uporaba načina kapitalizacije donosa v sistemu množičnega vrednotenja posebnih nepremičnin / Application of the income approach in the special real properties mass appraisal system

Marko Suhadolc
2009 Geodetski vestnik  
SI: Prispevek obravnava uporabo načina kapitalizacije donosa v slovenskem sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin pri modelih posebnih nepremičnin, to je nepremičnin za proizvodnjo električne energije, nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin, pristanišč in marin ter bencinskih servisov. Predstavljena je uporaba dveh metod izračuna, prilagojenih sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin, in sicer metode neposredne kapitalizacije in metode diskontiranega denarnega toka. EN: The article
more » ... describes the application of the income approach in models of special properties (power plants, mineral exploitation sites, ports, marinas and petrol stations) in the mass appraisal system in Slovenia. There are two methods described in the article: direct capitalization and discounted cash flow, both adapted to the mass appraisal system.
doaj:ecf9955bd6394efc858357f2ec66cb2e fatcat:qwt7ucbt4jcyvecxhve6tvosli