محاسبۀ نظری ساختارِ نوارهای انرژی ترکیب LiBC

حمدالله صالحی, عزیز کارگرزاده
2013 فیزیک کاربردی ایران  
CCD مههی توانهها موجب افزای میفیت تصویر گرفته شاه و در نتیجه بالا برد دقهت نتایج گردد. بهه ههر حهال ، ایه ن روش نیه ز هکچهو سها یر روش هها بها درصا خاا هکراه است.در این مقاله بهه مکه ن هو ی میکروسهکو پ رقهومی مهه مجهّز به حِسهرر تصهویربردار CCD اسهت ، بهه ماالههه و بررسه ی خصوصیات فیزیکی تصاویر اجسام ریز می پردازیم. با استفاده از نهرم افزار آنالیز تصویر به کس بهردار و انهاازه گیهر ابههاد اجسهام در مقیاس پیکسه کی پهردازیم . در آزمهای هها انهاازه گیهر ابههاد ، CCD اسهت ، بهه ماالههه و بررسه ی
more » ... یات فیزیکی تصاویر اجسام ریز می پردازیم. با استفاده از نهرم افزار آنالیز تصویر به کس بهردار و انهاازه گیهر ابههاد اجسهام در مقیاس پیکسه کی پهردازیم . در آزمهای هها انهاازه گیهر ابههاد ، تکاس مستقیم آزمایشرر با نکونه موجب بروز خااهایی در آزمها ی می شود. امّا در روش اناازه گیر بهه مکه کهس بهردار ، بهاو تکاس فیزیکی، اناازه جسم مورد ماالهه را می توا بها حهااقخ خاها تهیههین مههرد. اسههتفاده از میکروسههکوپ مجهههز بههه CCD مههی توانهها موجب افزای میفیت تصویر گرفته شاه و در نتیجه بالا برد دقهت نتایج گردد. بهه ههر حهال ، ایه ن روش نیه ز هکچهو سها یر روش هها بها درصا خاا هکراه است.در این مقاله بهه مکه ن هو ی میکروسهکو پ رقهومی مهه مجهّز به حِسهرر تصهویربردار مقیاس پیکسه کی پهردازیم . در آزمهای هها انهاازه گیهر ابههاد ، تکاس مستقیم آزمایشرر با نکونه موجب بروز خااهایی در آزمها ی می شود. امّا در روش اناازه گیر بهه مکه کهس بهردار ، بهاو تکاس فیزیکی، اناازه جسم مورد ماالهه را می توا بها حهااقخ خاهاتهیههین مههرد. اسههتفاده از میکروسههکوپ مجهههز بههه
doi:10.22051/jap.2015.1199 doaj:a3a5c93212c84c4e85f0a28ac5ba0d7b fatcat:6de564g2svg4ppejwzv4ijrqha