The theory of nonlinear interfacial-internal wave propagation in three-layer fluid systems

Wen Wen-Ying, Chen Xiao-Gang, Song Jin-Bao
2010 Wuli xuebao  
./0 ÍO'"v¦0 .9U Wè67 7È'
doi:10.7498/aps.59.7149 fatcat:gkrkeuxrmjfgbpusd5lqhlt5h4