Crystal structure of diaqua-bis(2-bromo-4-chloro-6-formylphenolato-κ2O,O′)cobalt(II), C16H16Cl2CrN3O7

Qiong Wu, Yafang Tang, Li Xu, Yuan Lei, Ting Liu, Fang Jiang, Qiaoli Zi, Yongfeng Qiao
2018 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C14H10Br2Cl2CoO6, monoclinic, P21/c (no. 14), a = 7.578(2) Å, b = 27.729(11) Å, c = 8.634(2) Å, β = 101.36(3)°, V = 1778.8(10) Å3, Z = 4, Rgt(F) = 0.0668, wRref(F2) = 0.1452, T = 293(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2017-0240 fatcat:ige2jasibbgdvno5nuadkxsgia