DIАLOGIK MАTNDА UNDOVLАRNING LINGVOPOETIK XUSUSIYАTI

Yodgorov Jaloliddin Jamolidinovich
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Maqolada undov so'zlarning badiiy (dialogik) matndagi lingvistik va poetik aktuallashuvi borasida so'z boradi. Xususan, undov birliklarning nutqiy periferiyalararo moslashuvchan jihatlari hamda ularning pragmatik va estetik xususiyatlari to'g'risida fikr bildiriladi.
doi:10.5281/zenodo.6341779 fatcat:bg5gggulwfem5hnapy4yfpq6d4