PEDAGOGICAL TERMS OF EDUCATION OF CIVIL-PATRIOTIC POSITION OF FUTURE OFFICERS

P.V. Pentsak
2021 Innovate Pedagogy  
Постановка проблеми в загальному вигляді. Актуальність дослідження зумовлена істотними змінами, які відбуваються в житті сучасного суспільства, які вимагають від захисників Вітчизни громадянськості, патріотизму, відповідального ставлення до власного вибору, його наслідків, уміння ухвалювати усвідомлені рішення тощо. Особливо гостро дана проблема стоїть перед випускниками військових закладів вищої освіти, які зорієнтовані на гарантування безпеки та захисту інтересів Батьківщини в нестабільній
more » ... іальнополітичній обстановці. Це ставить проблему виховання громадянсько-патріотичної позиції курсантів, обґрунтування шляхів і засобів удосконалення освітнього процесу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виховання громадянина є одним з основних принципів державної освітньої політики (ст. 5 Закону України «Про освіту») та важливим завданням вищої освіти (ст. 26 Закону України «Про вищу освіту»). Тому проблемі виховання громадянськопатріотичних якостей молодого покоління присвячено багато сучасних наукових досліджень. Ідея громадянського виховання в педагогіці обґрунтовувалася у працях М.
doi:10.32843/2663-6085/2021/39.52 fatcat:kc7ne6w3u5a4laykl5ow6qkple