Bioactive compounds of Eriocaulon sieboldianum blocking proliferation and inducing apoptosis of HepG2 cells might be involved in Aurora kinase inhibition

Yanhua Fan, Hongyuan Lu, Hongda Ma, Fan Feng, Xiaolong Hu, Qiao Zhang, Jian Wang, Yongnan Xu, Qingchun Zhao
2015 Food & Function  
We found that the E. sieboldianum extract and its two active compounds, HPDL and QGGP, could effectively inhibit Aurora kinase and induce apoptosis via p53, MAPKs and mitochondrial apoptotic pathways.
doi:10.1039/c5fo00371g pmid:26369427 fatcat:kpj5yqki2va2baou3cbpcrsgnq