Koprske besede v rokopisu Antea Gravisija iz leta 1881

Suzana Todorović, Lorena Lazarić
2022 Croatica et Slavica Iadertina  
V prispevku se posvečamo izbranim izrazom (od A do D), ki jih je zapisal Koprčan Anteo Gravisi leta 1881. Narečni slovarček, ki ga sestavlja skupno 100 pojmov, je razdeljen na tri razdelke oz. stolpce – v prvem so zapisani izrazi, ki jih je ob koncu 19. stoletja uporabljal nižji sloj Koprčanov, sledijo besede, ki so jih uporabljali premožnejši meščani in intelektualci, v tretjem stolpcu pa avtor beleži knjižnoitalijanske ustreznice. Zanimalo nas je, katere od zapisanih besed so se ohranile v
more » ... letju, ki je sledilo zapisu. Pri analizi smo se oprli na razpoložljivo narečjeslovno gradivo, zapisano v Kopru med letoma 1900 in 2020. Obravnavane izraze primerjamo z besedjem, ki ga poznajo istrskobeneško govoreči Istrani v sosednjih mestih Izola in Piran in jih povezujemoz njihovim zadnjim virom, opirajoč se na relevantno jezikoslovno literaturo.
doi:10.15291/csi.3545 fatcat:53c4bqcv7vcqfinbks4x7gxqja