FRANJE CIRAKIJA JANKOVO LJETOVANJE: PRIJEDLOG ZA REVALORIZACIJU

Pavao Pavliëiê
2017 unpublished
Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu ppavlici@ffzg.hr U radu se analizira i interpretira Jankovo ljetovanje (Poaeega 1905), jedno od najza-nimljivijih djela Franje Cirakija, koje dosada nije bilo sustavno prikazano ni valorizirano. RijeË je o djelu iz razdoblja moderne koje pripada korpusu naracije u stihu, odnosno onom dijelu literature kojem povijesti knjiaeevnosti uglavnom ne pridaju posebnu pozor-nost jer je obiljeaeen tradicionalnijim poetikama. U analizi se preispituje sadraeaj i
more » ... o-zicija djela, pri Ëemu je naglasak stavljen na motivacijski sustav priËe koji obiljeaeava odsustvo prepoznatljivog pokretaËkog principa, kako u odnosu na radnju tako i kad je rijeË o glavnom liku. Kako na osnovi analizirane fabule proizlazi sliËnost spjeva s prozom XIX. stoljeÊa, nastoji se istaknuti razlika Jankova ljetovanja prema tada dominantnom modelu proze: Ciraki ne aeeli svojim djelom utjecati na druπtvenu zbilju (druπtvena neangaaeiranost), a stih (asimetriËni deseterac) kod njega je signal koji ga povezuje sa starijom tradicijom, on je univerzalno sredstvo izraaeavanja neoptereÊen poetiËkim zada-Êama te je znak subjektivnosti i univerzalne tematike promatrane kroz filozofski diskurs antike. U drugom dijelu interpretacije utvruje se aeanrovski, recepcijski i literarni identitet spjeva. OpovrgavajuÊi vezu Jankova ljetovanja s uobiËajenim aeanrovskim odreenjima (ep, roman ili novela u stihovima, pjesniËka pripovijest), spjev se smjeπta u pograniËno podruËje izmeu knjiaeevnosti i zabavnoga πtiva, a njegova rubna (knjiaeevna) pozicija obrazloaeena je paratekstualnim (podnaslov, podatak o autoru djela) i metatekstualnim dijelovima teksta, koji glavni tekst predstavljaju i usmjeravaju njegovu recepciju. Tako podnaslov moderna idila uspostavljajuÊi intertekstualne veze s tradicijom, ostvaruje humorni efekt, pseudonim Poaeeaeanin predstavlja autora viπe kao graanina, lokalpatriota Pregledni znanstveni rad
fatcat:4ltyqjhgibcvpnyjuz5l3ka23a