The Step Wise Effect of Vessel Ligation Method on Intra and Postoperative Hypoparathyroidism in the Total Thyroidectomy

Gülçin Ercan, Meltem Küçükyılmaz, Hakan Yiğitbaş, Nadir Adnan Hacım, Serhat Meriç, Ramazan Kuşaslan, Yüksel Altınel, Merve Tokoçin, Tülin Saraç, Yeşim Erbil
2020 Bagcilar Medical Bulletin  
Objective: The aim of this study was to determine the step-wise effects of vascular ligation method on the parathyroid function in intraoperative and early postoperative periods of total thyroidectomy. Method: A total of 54 patients between the ages of 40 and 61 years, who underwent a total thyroidectomy for euthyroid multinodular goiter between June 2019 and December 2019, were included in this study. Thyroid lobes were separated step by step using the clamp-tie technique including an inferior
more » ... approach, to preserve the parathyroid glands and recurrent laryngeal nerve. All patients underwent the same routine surgical and phlebotomy procedures. Serum parathyroid hormone (PTH) and Calcium (Ca) levels were measured 2 hours before the operation, during the operation while the inferior and superior poles of the right and left lobe were connected, and at the 12 th postoperative hour, and all data were analyzed retrospectively. Results: Of the 54 patients undergoing total thyroidectomy, 7 (12.9%) were male and 47 (87.04%) were female. The mean age was 45.65±8.23 years. In terms of PTH measured in the intraoperative period, a statistically significant decrease was found during the vessel ligation of the superior pole of superior lobe, and lobe excision (p<0.05). In the left lobe, an advanced decrease was detected after the vessel ligation of both poles and lobe excision (p<0.001). When the serum levels of Ca were measured in the intraoperative period, there was no significant change during the surgical procedures of the right lobe, whereas there was a significant decrease after the vessel ligation of the left lobe and the lobe excision procedures (p<0.05). There was a statistically significant decrease in Amaç: Vasküler ligasyon yönteminin, total tiroidektominin intraoperatif ve postoperatif erken dönemde paratiroid fonksiyonu üzerindeki aşamalı etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya Haziran 2019 ile Aralık 2019 tarihleri arasında ötiroid multinodüler guatr nedeniyle total tiroidektomi uygulanan 40-61 yaşları arasında, toplam 54 hasta dahil edildi. Tiroid lobları, paratiroid bezleri ve rekürren laringeal sinir korunarak inferior yaklaşımlı klempbağlama tekniği kullanılarak adım adım ayrıldı. Tüm hastalara aynı cerrahi ve kan alma işlemi rutin olarak uygulandı. Serum paratiroid hormonu (PTH) ve Kalsiyum (Ca) düzeyleri operasyondan 2 saat önce, operasyon sırasında sağ ve sol lobun inferior ve superior polleri bağlandıkça ve postoperatif 12. saatte ölçüldü ve veriler retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Total tiroidektomi yapılan 54 hastanın 7'si (%12,9) erkek ve 47'si (%87,04) kadındı, yaş ortalaması 45,65±8,23 idi. İntraoperatif dönemde PTH açısından olgular değerlendirildiğinde sağ lob superior pol damar ligasyonu ve lob eksizyonunda istatiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Sol lobda ise her iki pol damar ligasyonu ve eksizyonu sonrasında da ileri düzeyde azalma saptandı (p<0,001). Serum Ca açısından incelendiğinde intraoperatif dönemde sağ lob cerrahi işlemlerinde anlamlı değişiklik saptanmazken, sol lob damar bağlama ve lob eksizyon işlemleri sonrası Ca düzeylerinde anlamlı düşme saptandı (p<0,05). Postoperatif erken dönemde serum PTH ve Ca düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Sağ lobun superior polünün ligasyonu sonrası hipokalsemi olmayan hastaların PTH düzeylerinde anlamlı bir azalma gözlenirken, hipokalsemili hastalarda bu Abstract Öz
doi:10.4274/bmb.galenos.2020.06.025 fatcat:fwywdrykyngb5atlqlhq5gzwn4