Đề xuất thuật toán đa mục tiêu nhóm xã hội và phương pháp ra quyết định đa tiêu chí cho bài toán thời gian, chi phí, rủi ro trong tiến độ dự án

Hồ Ngọc Khoa, Trần Đức Học, Lương Đức Long
2020 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Trong lập kế hoạch dự án, khi rút ngắn thời gian để rút ngắn tổng chi phí thì tổng thời gian dự trữ của dự án sẽ giảm dẫn đến các công việc có xu hướng trở thành công việc găng. Điều này, dẫn đến xác suất hoàn thành dự án sẽ giảm và tăng nguy cơ chậm trễ tiến độ. Yếu tố rủi ro trong nghiên cứu này được cân nhắc thông qua (1) tổng thời gian dự trữ của dự án (2) biến động của tài nguyên. Nghiên cứu này đề xuất một thuật toán đa mục tiêu nhóm xã hội (MOSGO) và phương pháp ra quyết định đa tiêu chí
more » ... ết định đa tiêu chí (MCDM) để cân bằng thời gian, chi phí, rủi ro của dự án. Mô hình sẽ áp dụng cho một dự án thực tế để thấy được tính hiệu quả của thuật toán đề xuất. Các kết quả so sánh chỉ ra rằng phương pháp MOSGO là một công cụ mạnh, hiệu quả trong việc tìm kiếm đường cong của tập tối ưu. Ngoài ra, phương pháp ra quyết định đa tiêu chí được áp dụng để giúp nhà quản lý dự án lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho dự án. Từ khóa: quản lý dự án; tiến độ; thuật toán tiến hóa; thời gian-chi phí-rủi ro; đa tiêu chí.
doi:10.31814/stce.nuce2020-14(5v)-01 fatcat:3p2sdjm6ojb6fhejaj6m2svcte