Smart Education for Social Industries

Giedrė Kvieskienė
2015 Socialinis ugdymas  
Anotacija. Straipsnyje analizuojama sumaniosios edukacijos apibrėžtis ir sąsajos su socialinėmis industrijomis, siekiant integruotos į bendruomenės tikslus orientuotos plėtros ir pilietinės visuomenės įgalinimo. Išeities koncepcija pasirinktas daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris (3 D) sumaniosios edukacijos modelis, kuris plėtros procesą susieja su konkrečiais gyventojų poreikiais, įgalina juos socialinei partnerystei, dalijimuisi, subsidiarumui ir klasterizavimui. Straipsnis remiasi
more » ... Straipsnis remiasi tyrimu, kuriuo siekta įvertinti į bendruomenę orientuotos plėtros sėkmės atvejus, juos palyginti su pasaulyje identifikuotomis socialinėmis inovacijomis. Esminiai žodžiai: į bendruomenę orientuota plėtra, ekosisteminis požiūris, daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris (3D) sumaniosios edukacijos modelis. Įvadas ES valstybėse narėse socialinės industrijos 1 (socialinis verslas, socialinės inovacijos, socialinė ekonomika) veikia daugiasektorėje aplinkoje, o pagrindinės socialinių industrijų ekosistemos 2 yra aktyvi socialinė įtrauktis, paslaugos, vaikų ir jaunimo ugdymas ir socialiai atskirtų vietovių plėtra. Socialinėmis industrijomis laikome tokias veiklas, kurios yra pagrįstos individo sumaniosios edukacijos ir socialinės komunikacijos gebėjimais suburti komandą, bendruomenę, socialinį tinklą bendram tikslui, keičiančiam Socialinis ugdymas / Sumanioji edukacija / 2015, t. 41, Nr. 2 Sumaniosios edukacijos iššūkiai Daugelio ES šalių socialinių įmonių vadybininkai, socialinės komunikacijos profesionalai, socialiniai pedagogai, jaunimo, gatvės darbuotojai ir kūrybinių industrijų profesionalai yra rengiami dirbti su vaikais ir jaunimu ir suaugusiaisiais, puikiai savo kompetencijas pritaiko socialinės edukacijos, sociokultūrinėse institucijose, kultūros ir turizmo institucijose, daugiafunkciuose centruose, kūrybiniuose fabrikuose, NVO HUB'uose 28 ir meno dirbtuvėse bei skirtingų viešojo, privataus ir NVO sektorių tarnybose, versle, kur teikiamos vadybos, ugdomojo vadovavimo, jaunimo konsultavimo, gatvės pedagogo, socialinės pagalbos koordinatoriaus, socialinio mediatoriaus (tarpininko), animatoriaus, fasilitatoriaus paslaugos, remiantis daugiafunkcio dizaino, daugiakriteriu ir daugiasektoriu principais. Šiuos kūrybinių industrijų ir socialinių inovacijų fenomenus, ištrinančius ribas, ilgą laiką skyrusias kūrybą, meną, paslaugų, edukacinį sektorius ir pramonę, paslaugas, socialines inovacijas, pripažįstančias prekinio ženklo vertingumą, kuriančias pridėtinę vertę šalies, miesto identitetui, stiprinančias miesto ir kaimo bendruomenes, būtina kaip priemones perduoti studentams, kad didintų mūsų šalies patrauklumą bei bendruomenių gyvenimo kokybę (4 pav.). inovacijas, pripažįstančias prekinio ženklo vertingumą, kuriančias pridėtinę vertę šalies, miesto identitetui, stiprinančias miesto ir kaimo bendruomenes, būtina kaip priemones perduoti studentams, kad didintų mūsų šalies patrauklumą bei bendruomenių gyvenimo kokybę (4 pav.). 4 pav. Socialinės partnerystės modeliavimas (pagal Kvieskienė, Kvieska, 2012) Pozityvioji socializacija -tai tikslingi kompetentingų asmenų veiksmai, siekiant vaiko ir jo artimiausios aplinkos gerovės. Tačiau dažnai siekiant šios gerovės šeimos, mokyklos, bendruomenės, NVO suderinto poveikio nepakanka. Socialinės pedagogikos keliami keturi pagrindiniai tikslai yra susiję su asmens gerove ir laime, holistiniu ugdymu, partneryste ir įgalinimu bei siekiu pritaikyti praktikoje 3 D modelio daugiafunkcį, daugiakriterį ir daugiasektorį 29 poveikį, plėtoti socialinę įtrauktį, socialinę gerovę, gerinti asmens ir pilietinės visuomenės gyvenimo kokybę. Viena iš sumaniosios edukacijos užduočių yra išugdyti visaverčio asmens socialinės komunikacijos įgūdžius. Aktyvus vaidmuo socialinių santykių išsiugdymo kultūrai priskiriamas sociokultūrinei mikrosistemai, kuri individą ugdo pagal tam tikrus visuomenės gyvenimo būdo principus, sukuriant ne tik gyvenimo stilių, bet ir visa žmogiškųjų 4 pav. Socialinės partnerystės modeliavimas (pagal Kvieskienė, Kvieska, 2012) Summary The article analyses the Definition of Smart Education and interface with Social Industries to achieve Community Based development goals and the empowerment of civil society. Starting the concept of selected multifunctional, multi criteria and multi sectoral (3M/3D) smart education model which links with the specific needs of the citizens, enabling them to social partnership, sharing, subsidiarity and clustering. This article is based on a study aimed at assessing the community based development success, and compare them with the social innovation in the world. Keywords: community based development, the ecosystem approach, multifunctional, multicriteria and multi sectoral (3M/3D) smart education model. Įteikta /
doi:10.15823/su.2015.41 fatcat:oyszdqr7yvfd3gjwhtgupsph74