A NEW THEORETICAL MODEL OF SYNTHESIS OF LINEAR PHASE DIGITAL FIR FILTERS

Petar Apostolov
unpublished
Транспорт брой 3, 2008 г. Комуникации статия № 0311 Научно списание http://www.mtc-aj.com НОВ ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА СИНТЕЗ НА ЛИНЕЙНО ФАЗОВИ ЦИФРОВИ ФИЛТРИ С КРАЙНА ИМПУЛСНА ХАРАКТЕРИСТИКА Петър АПОСТОЛОВ p_apostolov@abv.bg Петър Апостолов, н.с. I ст. д-р, Институт за Специална Техника-МВР, София-1799, БЪЛГАРИЯ Резюме: В статията са предложени нова базисна функция и полином за апроксимация на идеализирана предавателна функция на нискочестотен филтър. Изведена е зависимост за определяне на
more » ... елна функция на цифров филтър с крайна импулсна характеристика. Направено е сравнение с филтри, получени по метода на Паркс и Маклилън. Предложени са емпирични зависимости, които определят връзките между параметрите на цифровия филтър. Показана е схемна реализация и метод за получаване на линейна фазова характеристика. Демонстрирана е компютърна симулация на честотните характеристики на цифров филтър. Ключови думи: цифров FIR филтър, полином, апроксимация, предавателна функция, честотна характеристика. Abstract: The paper presents a new basic function and polynomial for approximation of the idealized transmitting function of a low-frequency filter. A dependency to determine the transmitting function of a digital FIR filter has been worked out. A comparison with filters obtained according to the methods of Parks and McClellan has been made. Empirical dependencies have been suggested to determine the connection between the digital filter parameters. The scheme implementation and the method to obtain the linear phase characteristics have been shown. The computer simulation of the digital filter frequency features has been demonstrated.
fatcat:g44nqzd2nnafrjzimt3dw5aszy