Michał Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny. Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego w Białymstoku, Orthdruk, Białystok 2016, ss. 800

Alina Filinowicz
2018 Slavia Occidentalis  
Michał Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny. Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego w Białymstoku, Orthdruk, Białystok 2016, ss. 800 Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny -to kolejna książka wybitnego językoznawcy, dialektologa, onomasty pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko -bałtyckiego -prof. zw. dra hab. Michała Kondratiuka. Obszerna, licząca 800 stron, publikacja zawiera, wybór prac onomastycznych opublikowanych w różnych czasopismach krajowych
more » ... opismach krajowych i zagranicznych, i dlatego dziś trudno dostępnych. W tomie znalazły się prace naukowe i popularnonaukowe, artykuły, opracowania, przyczynki, studia z zakresu toponimii, mikrotoponimii oraz nazw osobowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Główną część publikacji poprzedza przedmowa, życiorys naukowy i pełna bibliografia prac naukowych Autora za lata 1962-2016 (s. 17-38). W dalszej części umieszczono nazwiska wypromowanych doktorów oraz zestawienie prac magisterskich i licencjackich wykonanych pod kierunkiem prof. M. Kondratiuka, ze wskazaniem roku i tytułu prac absolwentów. Wybrane prace językoznawcze zamieszczone w książce ułożono w trzech rozdziałach. Pierwszy -Artykuły i prace mieszane (s. 49-194) zawiera informacje o historii badanego terenu, jego osadnictwie, dziejach politycznych; stanie i problematyce badań onomastycznych (Badania onomastyczne w regionie białostockim. Stan i perspektywy, s. 49-72); specyfice badań na pograniczu językowym, etnicznym i konfesyjnym (O metodologii badań onomastycznych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim i słowiańsko-bałtyckim, s. 96-106). Znalazły się tu artykuły poświęcone etymologii nazw geograficznych i osobowych, problemom kontaktów międzyjęzykowych polsko-wschodniosłowiańsko-bałtyckiego pogranicza. Jest też artykuł o roli języka i nazw własnych w samoidentyfikacji mniejszości narodowych i etnicznych. Rozdział II -Nazwy osobowe (s. 197-399) obejmuje antroponimię Białostocczyzny. Uwzględniono tu nazwiska używane współcześnie i występujące w źródłach historycznych, np. w lustracjach dóbr królewskich, prywatnych i duchownych, inwentarzach starostw i leśnictw, w taryfach podymnego i pogłównego oraz w popisach wojsk litewskich. Autor pracy ujawnił szeroki udział wschodniosłowiańskich, głównie białoruskich elemen-
doi:10.14746/so.2017.74.13 fatcat:dpbxg2rz2ffglmux4uecodbn2a