The semiotic approach to the analysis of commercials
Semiotički pristup komuniciranju u analizi reklame

Danijela Kovačević
2019 Komunikacije mediji kultura  
Сажетак: У раду jе представљeн модел семиотичког приступа у процесу комуницирања. Рад је конципиран у два дела. У првом, акценат је стављен на поимање знака као основне јединице семиотичког система, са освртом на различите семиотичке теорије. У другом делу, акценат је на тумачењу (херменеутичком приступу) једне рекламе, лингвистичких порука, визуелних феномена као значењских, у повезивању са њиховом означавајућом формом. Путем семиотичке анализе представљају се значења симбола у реклами у
more » ... а у реклами у оквиру којег се разликују два нивоа значења: денотативно и конотативно значење. Анализом рекламе указује се на могућност бољег разумевања њеног укупног друштвеног значења. Кључне речи: знак, симбол, означено, означавајуће, денотативно и конотативно значење * Контакт: Summary: In the paper the problem of applying semiotic approach in the communication process. In the first part of the emphasis on the notion of character as the basic unit of a semiotic system, in terms of different semiotic theory. In the second part, the emphasis is on timačenju (hermeneutic approach) specific advertising, ie. its linguistic message, visual phenomena such semantic, connecting with their signifying form. Through a semiotic analysis are the meanings of the symbols in the advertisement in which the two different levels of meaning: denotative and connotative meaning. Interpretation of the advertising suggests the possibility of a better understanding of its overall social and komutativnog meaning.
doi:10.5937/gfkm1911003x fatcat:acseapff5rawdbfwwn6ppddmiy