NaI-mediated divergent synthesis of isatins and isoindigoes: a new protocol enabled by an oxidation relay strategy

Hong-hua Zhang, Yong-qiang Wang, Long-tao Huang, Long-qing Zhu, Yi-yue Feng, Ying-mei Lu, Quan-yi Zhao, Xue-qiang Wang, Zhen Wang
2018 Chemical Communications  
A new approach for the synthesis of isatins and isoindigoes by an inexpensive and environmentally friendly NaI-mediated transformation is disclosed.
doi:10.1039/c8cc04471f pmid:29989115 fatcat:6xrkz7jy7ja2llj3c7trwqn5qa