Photosynthesis intensity of poic plants of left bank Ukraine's Forest–steppe

L. D. Orlova
2010 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Bìologìâ, Ekologìâ  
Вивчено інтенсивність фотосинтезу у представників 20 родин відділу Magnoliophyta (Angiospermae). З'ясовано, що види дводольної флори мають вищий показник порівняно з однодольними (на 10,0 %). Наведено середні значення з межами коливання від 3,6 до 39,3 мг СО 2 /дм 2 год. Досліджено види класифіковано за здатністю до асиміляції СО 2 . Встановлено залежність показника від біоморфи та гігроформ. Кореневищні види мають його на рівні достатніх і високих значень. Показано динаміку значень упродовж
more » ... значень упродовж онтогенезу та вплив на них погодних умов. Л. Д. Орлова Полтавский государственный педагогический университет им. В. Г. Короленко ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛУГОВЫХ РАСТЕНИЙ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ Изучена интенсивность фотосинтеза у представителей 20 семейств отдела Magnoliophyta (Angiospermae). Выяснено, что виды двудольной флоры имеют более высокий показатель по сравнению с однодольными (на 10,0 %). Приведены средние значения с пределами колебаний от 3,6 до 39,3 мг СО 2 /дм 2 год. Исследованные виды классифицированы по способности к ассимиляции СО 2 . Установлена зависимость показателя от биоморфы и гигроморф. Подчеркуто, что корневищные виды имеют его на уровне достаточных и высоких значений. Показано динамику значений на протяжении онтогенеза и влияние на них погодных условий. The intensity of photosynthesis is studied in species of 20 families of Magnoliophyta (Angiospermae). It is revealed that in general, dicotyledons have a higher rate in comparison with the monocotyledonous plant by 10.0 %. The average values with limits from 3.6 to 39.3 mg СО 2 /dm 2 per year are given. The studied species are classified by the ability to assimilate СО 2 . The rate dependence on a biomorph and hygromorph is determined. It is stressed that rhizome species have sufficient and high values of that rate. The dynamics of values during ontogenesis and impact of weather conditions on them are shown. Вступ Лучні фітоценози -основні природні угіддя, які служать кормовою базою для тваринництва. Вони відрізняються переважанням багаторічних трав'янистих рослин, що зростають у різних умовах зволоженості, освітленості, температурного режиму та багатства ґрунтів [5] . Ці представники флори мають неоднакову продуктивність, по-14© Л. Д. Орлова, 2010
doi:10.15421/011014 fatcat:zwigonqxuvbfvalabc35wauhcq