Tarım Kredi Kooperatifleri Faizsiz Kredi Sistemi Projesi ve Alternatif Bir Model Önerisi

Maşuk Cahit UYSAL
2020 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi  
ÖZET Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), Türkiye tarım sektörünün önde gelen kuruluşlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde yaşanan ekonomik sorunlarla birlikte faizsiz kredilendirme sistemini hayata geçirmeyi gündemine alan TKK'da bu sistemin uygulanabilirliğinin tespitidir. TKK, finansman-kredi sorununu çözmesi durumunda, elindeki ortak ve şube ağı ile Türkiye'nin önemli ekonomik potansiyele haiz olan bir kurumu hâline gelecektir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme
more » ... maçlı örnekleme yöntemlerinden "maksimum çeşitlilik örnekleme" tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada genel amaç çerçevesinde, konuyla ilgili temsil özelliği bulunan Co-opbank Pertama Malezya'da görüşme yapılmış ve gözlem gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan TKK ve katılım bankaları incelenerek idarecileri ile görüşme yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler, veri doyumuna ulaşıldığına karar verildiğinden, araştırma açısından yeterli olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen görüşme, gözlem ve doküman verileri içerik analizi yaklaşımıyla yorumlanmıştır. Araştırma neticesinde TKK'nın, kredi uygulamalarının faizsiz kredilendirme sistemine benzer olduğu, özkaynaklar dışından sağlanan finansman kaynaklarının ortak sermayelerinden gerçekleştirilmesi gerektiği ve tasarruf-kredi kooperatifi şeklinde örgütlenmesinin daha yerinde olacağı gözlenmiştir. ABSTRACT Turkish Agricultural Credit Cooperatives (TACC) is one of the leading institutions of Turkey's agricultural sector. In this context, the purpose of this study is to determine the applicability of the interest-free credit system in TACC, which has in its agenda putting this system into practice due to today's economic problems. In case the financing-credit problem is solved, TACC, with its stakeholder and branch network, will become an institution with significant economic potential in the country. The study group was determined by using "maximum diversity sampling" technique. In the application part, Co-opbank Pertama Malaysia has been interviewed and observed as a representational organization. At the same time, TACC and Islamic banks in Turkey have been examined and interviews are held with their managers. As a method of data collection, observation and semi-structured interview techniques were used. Interviews were evaluated as sufficient in terms of research since it was decided that data satisfaction was reached.Interview, observation and document data obtained were interpreted with the content analysis approach. The research concludes that TACC' credit applications are similar to the interest-free credit system, financing sources that other than equity should be realized from the common capital, and that it is more viable for TACC to organize as savings-credit cooperatives.
doi:10.33712/mana.759065 fatcat:6jphscn3gbd7lpwh5cwrcvd3qu