Om dannelsen af de vigtigste i Norge og Sverige repre. senterede grupper af jernmalmforekomster

J. H. L. Vogt
1891 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
G~~~. F~~I L E S . F~I I I I A S U L . S:O 13% IId 13. I M t . 5. 477 a) Den Tlielciiinrk-Srcterstlal'skc crtsforiiiation, fijrcnde kobbel*kis, brogetkobbcr, kobberg1ai1s1 uiitlerortlnet blyglnns, zinkblende, jcrnglans, nrscnikkis, visi~iutliglans, tcllurvisiiiuth, gediegent guld, sijl~, kobber osv. Vedriirende relntionen iuclleiii disse forekoiiister og granit (nied kvilrtsrliorit) lienyises ti1 zldrc undersiigelscl-af TH. SCIIEERETL (184L-45 og 1863) og T. DMILL (1860) salllt ti1 tiiine egiie
more » ... lt ti1 tiiine egiie tidligere sturlier') (1854 06 1557); geologisk Ekvivnlerer f0r~k0111~tcrne dc bekjeiidtc rundt 0111 i verden ti1 oranit knyttede tinstengaiige (Inngs de i granit olxrttciide reiie tinsten-gange og tiiisten-kobberkis-gaiieet ex. Corn\\ all, sivcl soni Inngs de rcne kobbcrkis-gnngo i Tlieleinnrkcn er graniteii overalt pA saiiiiiie vis oluvandlct ti1 greisen). b) Diverse ertsforckoiiister, liovedsagclsc f6rciidc iiingtietit og jerilglni~~, lokalt overveicnde incfet koblier-, M ycller zink-1 ) Da j e g i dct folgende gjeritagendr korntnrr ti1 a~ heriholde mig lit mine e p i c undcrs8grl~er oqcr rrtdorekornsterd grologi, s k d F i her af praktistc hecr! n sarnnienstille nlle mine tidlizcre pithlikatiouer p i detlc orndde: ru'orste ertsforekonister, 1:ste rxkke (1W1, indcholdende: Jerorrtser rn.m. red yngre grenit 0; syenit. 11. Ertsforekonister ved grGnstengnn:.e. 111. Den 'rhelemarh--S;ctrrd:il'zLe ertsforrnatioo. IT. I. De sirlvertslijrcndc gauge i r d Sreuningdnlco, \'elsen. '~itnnjern-forckornsternr i norilfrltet v e d ELersuud.Soggeudn1. Sorske erlsforeltomstrr, 2:dcn m k k c (iES7), iildeholdendc: V. V l . Ynraldsijen~ kisfelt. Tikc: till 111. Drn Tlielrriiark-S~tt.rde~'ske erlsforniation. Downloaded by [Universite Laval] at 06:07 26 June 2016 GEOL. F~~H E S . YOHIIASDI,. K:o 13s. Ud 13. Haft. 5 479 best;ddelene tilfijrt vcd eftervirkning efter gabbrocruptionen. T;llrigC forCkOliistcr 1) ; kyststrrckningen 13ainle-Iirngerii-Ri~ur-Gri]]lSt:ld, CiikeltC OKs; i I\'issedal i Thclcmarken, i Siiaruni i j~o d u i n , eKvidt vides ogsi i de indre dele :if Siindinijre-Kordfiord; aldeles lignende forckoiiister soiii bckjendt ogsi firndne i ~~l ] i v ; i r a -U u n d r c t iiied omgiveleer i svensk Xorrlnnd. Se undera"yclscr af J. UAIILL, T. UAIILL, TII. KJERULF, W. C. BROC-GEK k 11. 11. REUSCII, >IICIIEL-L~;VP, IIJ. SJOCRES, ,l. 11. L. ~' O G T , A. LXCILOIS, J. IV. JUDD, G . L~FSTRAS-D, IiJ. LUXD-UoifsI 111. fl. I Korge kan fleresteds IiBviscs geologiske niellemled niell~iii iipatitg;ingciic p i den cne side og de uiidcr C 01)-fGrte iiikkelholdige iiiagiietkis-forekoluster 1'5 den anden. TJdenfor d e 11 ska n d i n avi sk e I I a I vii g j en fi 11 d es ;I pat i t ga nge ek v i n h e n d c tic norske Herestcds i Canada (Ottawa og Ontario); det tijr neppc opfattes soiri nogeii tilfrcldiglicd, a t grundfjeldet i Ontario ogsi ud iii ;u rk er s i g ye (1 t a 1 r i g e fore ko in s t e r a f ii i k k e I 11 o I d ig II I ;I g n e t k is , svarende ti1 de norskc. 1). Kvarts-ellcr kalkspatli-gauge f'iireii& diverse kobbcrertser, ops:cttende i giibbro, diorit ow.; es. Alten i Finmarken, i r d n l i Sogn. Doiiiie tiiilIigcSteds i udlandet liyppig reprcsenteredc forckoiiistgruppe antneffes forholdsvis sjeldcn i Xorge og er dert'or lier i tlieoretisk liensecnde lidet uudersiigt. I regioiinliiictaiiiorfoscredc cnnibriske og siluriskc skifere lijeiiiiiieliiireiidc . kisforckoiiister, i regelen opt ricdeiide i umiddelbar ntcrlied nf en bestemt slags xsaussuritgahbro" 3 : et dynamonietaniorlt produkt af en (antagclig cffusiv) basisk eruptiv, soill i struktucl Iicnscende syncs a t have Iigget p i p a n s e n iiicIIeni gabbro og diabas; es. Trig"i~s-Iraraldsoeii i Kannij-Hardangerdistriktet, Grimelien 1); Sondiiiiire, Os-l~ijros-Sjiila-Ttteroeii i (let Trondlijem'skc, Sulitjelma i Sordland. Mssc forckoiiister t'remstilledes af geologer og iiorske bcrgniicnd i den fiirste del af dettc narli. soin lagdannelscr, Iivilken forklaring senerc nied styrkc er bleven Ilxvdet a f A. ~IELLAS-D (18'71 og 1873); pi den ariden side liar andre forskere, navnlig Trf. KJEIUJLF (1871, 76, '77, 79, 83, 85), Iiovedsagelig f:cstet sig ved den intinie tilknytning mel-15. Downloaded by [Universite Laval] GEOL. FOREX. FORIIAXUL. S:o-13s. BtI 13. Haft. 6. 489 a g i r i n p n i t (rCroruditr)samt hyperalhenakeriter paris;, nf 11' . C. BEBGGER; ROSESBUSC~I (Mikroek. P h p . d. Gent., a. 34) omtaler hypersthen-f6rende nogitgranit (grenitit); granit med erclosiv rhombisk Downloaded by [Universite Laval]
doi:10.1080/11035899109453243 fatcat:ldvgomzgvfbw7fcezn4rhpyc34