Šiaurės žemaičių fonemų dažnumai

Aleksas Girdenis
1981 Kalbotyra  
ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ FONEMŲ DAŽNUMAI ALEKSAS GIRDENIS , Skaičiavimų metu turėjau išsišifravęs per 3000 mašinraščio puslapių ('" 140 val.) magnetofono irašų. 2 Šiai zonai atstovavo tik nuosekliau dZllkuojančių informantų kalbos pavyzdžiai. , Tas zonas skiria šios būdingos fonologinės ypatybės: KR -kretingiškiai, turintys reguliarias fonemas lr, a. p. b, v. tir, ę. 91 ir nepažistantys Nitipo junginių ~rogre!iyvinės nazalizacijos; DR -kaip KR, bet Ii p{ vartojantys tiktai išimtiniais alvejais
more » ... s alvejais (pagalbiniame veiksmažodyje ipb IS. Nesinaudota aiškių tarpjnių bei periferinių šnektų tekstais, todėl už šio tyrinėjimo ribų liko nemaža šiaip jau labai idomių punktų. Iš netyrinėtų kretingiškių šnektų minėtini KaInaIis, Salantai (artimi KR ir PL zonoms), iš telšiškių -Alsėdžiai, Gadūnavas, Lieplaukė, Medingėnai, Nevarė nai (artimi TL, SD ir TR zonoms), Papilė, Vegeriai (iš esmės priklausantys AK), taip pat tarpinė Leckavos-Mažeikių-Laižuvos-Viekšnių zona (artima TR) ir pietrytinė Janapolės-Kaunatavos-Luokės-Tryškių periferija (artima TL). Nuošaly paliktos ir savotiškos Kantaučių bei Žlibinų šnektos, balsių asimiliacijos atžvilgiu svyruojančios tarp kretingiškių ir telšiškių. Atmetant tas šnektas, vadovautasi keleriopais motyvais. Pirma, siekiant didesnio ir griežtesnio apibendrinimo, vengta remtis ,.unikaliomis", i~ didesnės teritorijos ryškiau išsi skiriančiomis tarpinėmis šnektomis. Antra, atsisakyta "bespalvių" zonų, vienomis svarbiomis ypatybėl1'Jis sulampančių su vienomis pagrindinėmis zonomis, kitomis ypatybėmis -su kitomis. Pagaliau, trečia, -pagal išankstinį tyrinėjimo planą zonų skaičius kretingiškių ir telšiškių teritorijose turėjo būti vienodas. Kadangi kretingiškių plote buvo įmanoma išskirti tik penkias ryškesnes zonas, !lek pat zonų teko pasirinkti ir telšiškių tarmės areale. Iš esmės tik dėl to nuspręsta atsisakyti minėtosios Leckavos-Mažeikių-Laižuvos-Viekšnių (arba tiesiog Mažeikių) zonos; kita vertus, vadovaujantis šiuo rriotyvu, nedidelė Kretingos zona gal kiek dirbtinai atplėšta nuo Plungės zonos, nors fonologiniu atžvilgiu tas zonas skiria, galima sakyLi~ tik mažmožiai t • 2. Kalbotyra XXXII(I)
doi:10.15388/knygotyra.1981.22036 fatcat:xypt5bbbfrf7hauugnwazdgkkm