Amputasyondan sonra normal yaşama yeniden katilim sürecinin yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzey ile ilişkisinin incelenmesi

Senem Demirdel, Kezban Bayramlar
2014 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi  
Amaç: Çalışma amputasyondan sonra normal yaşama yeniden katılımın yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzey ile ilişkisinin incelenmesi ve normal yaşama yeniden katılım sürecini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 18-50 arasında değişen, unilateral ekstremite amputasyonu olan 120 birey dahil edildi. Katılımı değerlendirmek için Normal Yaşama Yeniden Katılım İndeksi'nin (Reintegration to Normal Living Index, RNLI) Türkçe versiyonu uygulandı. Amputelerde
more » ... ndı. Amputelerde protez kullanımına ilişkin faktörleri ve proteze uyum düzeyini belirlemek, fonksiyonel düzeyi değerlendirmek amacıyla Trinity Amputasyon ve Protez Deneyim Ölçeği (Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scale, TAPES) kullanıldı. Yaşam kalitesi, Kısa Form 36 (Short Form, SF 36) ile değerlendirildi. Demografik bilgileri, amputasyon ve proteze ait bilgileri, mesleki ve işe yönelik bilgileri sorgulayan tanımlayıcı genel ampute değerlendirme anketi tarafımızca oluşturulup olgulara uygulandı. Sonuçlar: RNLI alt bölümleri ve toplam skorları ile SF-36'nın alt bölümleri ve özet skalaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). RNLI alt bölümleri ile TAPES 1. Kısım psikososyal uyum, aktivite kısıtlaması, protez ile memnuniyet bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0.05). Eğitim düzeyi, rehabilitasyon alma durumu, güdük ağrısı ve fantom ağrısı, genel sağlık durumu ve genel fiziksel kapasite algısı gibi değişkenlerin normal yaşama yeniden katılımı etkilediği gözlendi (p<0.05). Tartışma: Bu çalışma, amputasyondan sonra normal yaşama katılımın yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzey ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Amputasyon; normal yaşama yeniden katılım; rehabilitasyon. ABSTRACT Purpose: This study was carried out to investigate the relationship of reintegration to normal living process with quality of life and functional level and to determine the factors effecting reintegration to normal living process. Methods: 120 subjects aged between 18-50 years who had unilateral extremity amputation were included. Turkish version of Reintegration to Normal Living Index (RNLI) survey was used to evaluate reintegration. Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scale (TAPES) was used to determine the factors regarding the use of prosthesis and the level of compliance with the prosthesis and to evaluate the functional level for amputees. Quality of life was assessed by Short Form-36 (SF-36). A general amputee assessment questionnaire including information about demographics, amputation and prosthetics and occupation which was developed by the researchers was used. Results: Statistically significant relationships were found between subdivisions and total scores of RNLI and subdivisions and summary scales of SF-36 (p<0.05). Statistically significant relationships were found between subdivisions of RNLI and subdivisions of TAPES that includes psychosocial adjustment, activity limitation, satisfaction with the prosthesis (p<0.05). Reintegration to normal living was impressed by education level, status of receiving rehabilitation, stump and phantom pain, perception of general health status and general physical capacity (p<0.05). Discussion: This study was showed that reintegration to normal living process was associated with quality of life and functional level.
doi:10.7603/s40680-014-0015-8 fatcat:kitr6yk4b5hlrdafofsdqmqirq