مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی

Mojtaba Sanji Rafsanjani, Hossein Dinpanah, Afsaneh Esmaeili Ranjbar, Mohammad Rostami Shahrebabaki
2018 Ṭibb-i urzhāns-i Īrān  
مقدمه: روشی برای بستن زخم ایده آل است که سریع، راحت، ایمن، ارزان، بی درد با حداقل عفونت و از همه مهمتر کمترین تاثیر در زیبایی بیمار باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی پیامد ترمیم با دو روش چسب مایع بافتی و بخیه در زخم های تروماتیک اطفال طراحی شد. روش کار: : در این مطالعه مورد شاهدی، اطفال یک تا چهارده ساله پذیرش شده در بخش اورژانس به دنبال زخم های تروماتیک نیازمند ترمیم با یکی از دو روش بخیه یا چسب مايع بافتی، مورد مقایسه از جهت سرعت انجام کار، میزان رضایتمندی بیمار و والدین، میزان التهاب، درد و
more » ... میزان التهاب، درد و میزان بسته شدن زخم در روز چهارم و همچنین نتایج زیبایی در ماه ششم بعد از ترمیم زخم قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند و 05/0>p به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. يافته ها: 100 کودک با میانگین سنی 33/3 ± 84/7 سال مورد بررسی قرار گرفتند (61 درصد پسر). دوگروه مورد بررسی از نظر سن، جنس و محل زخم در شرایط یکسانی قرار داشتند اما از جهت شکل زخم (0001/0 > p)، طول زخم (037/0 = p) و عمق زخم (0001/0 > p) با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. میزان رضایتمندی بیمار (0001/0 > p) و والدین (017/0 = p) و همچنین سرعت انجام پروسیجر (0001/0 > p) در موارد استفاده از چسب بالاتر بود. از جهت پیامد شش ماهه مرتبط با زیبایی بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد (463/0 = p). این در حالی است که میزان التهاب، درد و میزان بسته شدن زخم در روز چهارم بعد از ترمیم در گروه چسب از شرایط بهتری برخوردار بود. نتایج آنالیز زیر گروهی دو گروه مورد مطالعه بر اساس عمق نشان داد که اختلاف بین دو گروه از جهت درد (756/0 = p) و التهاب (422/0 = p) روز چهارم در موارد با عمق پایین (2 تا 4 میلی متر) معنی دار نبود. بر اساس آنالیز چند متغیره تنها فاکتور موثر مستقل در پیامد بهتر چهار روزه بیماران عمق زخم (004/0 = p) بود و در این مدل نوع ترمیم از مدل نهایی حذف گردید. نتيجه گيری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، چسب مایع بافتی از نظر سرعت انجام ترمیم و رضایتمندی بیمار و والدین نسبت به سوچور برتری داشت. چسب مایع با درد و التهاب کمتر و احتمال بالاتر بسته شدن کامل زخم در روز چهارم بعد از ترمیم همراه بود. از جهت زیبایی بین دو روش مذکور در شش ماه پس از ترمیم تفاوت معناداری دیده نشد.
doi:10.22037/ijem.v2i1.18001 doaj:0c9f3f79e69f4d8f9c9aa0e2291e6e3a fatcat:bcwswr3icfgxrkkruxmovlpawi