BUDOWA GEOLOGICZNA I TECHNIKI EKSPLOATACJI Z£O¯A W WYROBISKACH NOWEJ TRASY SPECJALISTYCZNEJ W KOPALNI SOLI "WIELICZKA" Geological structure and exploitation techniques in excavation chambers of the new specialist route in the Wieliczka Salt Mine

Jerzy Kajetan D'obyrn, Wies³aw Przyby£o, Wiewiórka
unpublished
Treoeae: Od wieków kopalnia wielicka udostêpnia³a zwiedzaj¹cym swoje podziemia. Wieloletnia jej wspó³praca z uczelniami i jednostkami badawczymi w kraju i na oewiecie, a tak¿e rosn¹ca popu-larnooeae turystyki aktywnej doprowadzi³a do udostêpniania podziemnych wyrobisk poza istniej¹c¹ tras¹ turystyczn¹. Wiosn¹ 2009 roku podjêto decyzjê o przygotowaniu trasy dla grup specjalistycz-nych, ukazuj¹cej ró¿ne sposoby eksploatacji górniczej, z ciekawymi ods³oniêciami budowy geologicz-nej z³o¿a.
more » ... nej z³o¿a. Ostatecznie zdecydowano o wytyczeniu nowej trasy na poziomach od I do III w centralnej i wschodniej czêoeci kopalni, w wyrobiskach o d³ugooeci oko³o 3400 m. W artykule przedstawiono za-rys problematyki geologicznej i górniczej, z jakimi zwiedzaj¹cy mog¹ siê zapoznaae. Przedstawiono tak¿e uwarunkowania hydrogeologiczne oraz atrakcyjne poznawczo i widokowo miejsca wtórnej krystalizacji halitu. S³owa kluczowe: Kopalnia Soli "Wieliczka", budowa geologiczna, miocen, techniki eksploatacji, z³o¿e soli kamiennej, wtórna krystalizacja halitu Abstract: Since centuries the Wieliczka Salt Mine has been open to visitors. Many-year collaboration with the Polish and world universities and research institutes, and also growing popularity of the active tourism, led to the opening of undergrounds excavation chambers off the existing regular tourist route. In spring of 2009 the decision about preparing the route for the specialists' groups was made. The route illustrates different methods of salt excavation with interesting exposures of the salt deposit geological structure. Finally, the new ca. 3400-m long route leads along levels I, II and III of the central and eastern part of the mine. The paper describes geological and mining aspects presented to visitors. It also explains the hydrological conditions and presents attractive locations of the halite re-crystallization sites.
fatcat:budqmmhah5fsxhsjeingfstrkm