Environmentally Friendly Behaviors and Environmental Attitudes of 6th Grade Middle-School Students

2021 International Journal of Scientific and Technological Research  
The aim of this study is to determine the 6th grade students' environmentally friendly behaviors and attitudes towards the environment. The sample of this survey designed study consisted of 375 6th grade students enrolled in the central schools of Antalya. The "Environmental Attitudes Scale" was used to determine the attitude levels of students towards the environment, and the "Environment Friendly Behavior Questionnaire" was used as a data collection tool to determine environmentally friendly
more » ... ehaviors. Descriptive statistics and independent samples t-test were used as data analyses technique. As a result of the research, it was concluded that while the 6th grade students 'attitudes and behaviors towards the environment were at an acceptable level. When the average scores of the students' attitude towards the environment and their environmentally friendly behaviors were examined in terms of gender, it was concluded that there was no significant difference for male and female students. Özet Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin çevre dostu davranışlarını ve çevreye yönelik tutumlarını belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılan bu araştırmanın örneklemini Antalya ilinin merkez okullarında öğrenim gören 375 6.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin çevreye yönelik tutum düzeylerini belirlemek amacıyla "Çevresel Tutumlar Ölçeği", çevre dostu davranışlarını belirlemek amacıyla da "Çevre Dostu Davranış Anketi" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ve bağımsız örneklem t-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 6. Sınıf öğrencilerin çevreye yönelik tutum ve davranışları kabul edilebilir düzeyde iken, öğrencilerin çevreye yönelik tutum puanlarının ortalamasının ve çevre dostu davranışlarına ait puanlarının ortalamasının cinsiyet bakımından incelendiğinde erkek ve kız öğrenciler için anlamlı bir farklılığın ortaya çıkmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: çevre dostu davranış, çevreye yönelik tutum, ortaokul öğrencileri
doi:10.7176/jstr/7-04-09 fatcat:s5qcuiuoijbr3gpvyjkcidx7ja